LEGISLATIE

LEGEA 69/2000 – LEGEA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22262

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Titlul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport in Romania.

(2) in sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.

(3) Termenii folositi in textul legii au semnificatia stabilita in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Articolul 2

(1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.

(2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.

(3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

––––-

Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(4) Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile dintre toti factorii interesati.

(5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.

(6) Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in scopul constituirii structurilor sportive.

Articolul 3

(1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.

(2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

(3) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

Titlul II Organizarea educatiei fizice si sportului

Capitolul I

Educatia fizica si sportul scolar si universitarArticolul 4Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea sportului in invatamantul preuniversitar si universitar.Articolul 5Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant cu un numar de ore diferentiat, conform curriculumului stabilit de comun acord intre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Articolul 6

(1) Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare.

(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului scolar, respectiv de Federatia Sportului Universitar.

––––

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(3) Federatia Sportului scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile legii, au urmatoarele atributii: a) promovarea valentelor educative ale sportului; b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului; c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare; d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant; e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

––––

Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului scolar si Federatiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

––––

Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(5) Finantarea Federatiei Sportului scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului scolar, si respectiv Federatia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

––––

Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

(6) Participarea la sistemul competitional pentru elevii si studentii din unitatile si institutiile de invatamant se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare/de student si a avizului medical la zi.

(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si licee cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.

(8) Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au obligatia sa dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite desfasurarea lectiilor de educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.

(9) Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata, comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii desfasurarii normale a programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive scolare si universitare.

(10) Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de performanta si in alte cluburi sportive.Capitolul II Educatia fizica militara si profesionala

Articolul 7

Educatia fizica militara este disciplina obligatorie, prevazuta in planul de instructie si invatamant. Ea se desfasoara sistematic si continuu, pe intreaga perioada a saptamanii, a procesului de instructie si invatamant, in limita a cel putin 3 ore saptamanal, fiind condusa de cadre militare sau civile de specialitate.

Articolul 8

Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica diferite forme de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune conditii fizice. Educatia fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

Articolul 9

Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferentiat pe domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei fizice si sportului. Ele pot fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.Capitolul III Sportul pentru toti

Articolul 10

(1) Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de structuri ale administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii cetatenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicarii Programului national <> se constituie Comitetul activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism consultativ in cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

–––––

Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. 23 din ORDONANtA DE URGENta nr. 64 din 28 iunie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

Articolul 11

(1) Finantarea programului national «Sportul pentru toti» se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.

(2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia Sportiva Nationala «Sportul pentru toti» se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat.

(3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari, donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.

––––

Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Capitolul III^1Programul national „Redescopera oina”

––––

Capitolul III^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

Articolul 11^1

(1) Oina este sportul national al Romaniei.

(2) Programul national „Redescopera oina” reprezinta un program national care consta intr-un complex de activitati necesare sustinerii practicarii si promovarii jocului de oina, desfasurat prin intermediul Federatiei Romane de Oina.

(3) Programul national „Redescopera oina” poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administratiei centrale, de organizatii neguvernamentale si de structuri ale administratiei locale, in vederea promovarii jocului de oina ca sport national al Romaniei.

––––

Art. 11^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

Articolul 11^2 Finantarea Programului national „Redescopera oina” poate fi asigurata din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat, alocatii bugetare, venituri proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului si, in functie de posibilitati, din fonduri de la bugetele locale.

––––

Art. 11^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.

Capitolul IV Sportul de performanta
Articolul 12

(1) Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe plan national, indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in competitiile sportive oficiale cu caracter international.

(2) Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile administratiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru incadrarea lor in sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administratiei publice centrale de specialitate asigura sportivilor de performanta conditii pentru continuarea pregatirii, precum si pentru participarea la concursurile sportive interne si internationale.

Articolul 13

(1) Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.

(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul si participa in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru autodepasire sau record.

(3) Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(5) Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

Articolul 14

(1) in conditiile legii si in conformitate cu prevederile cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performanta pot fi: a) amatori; b) profesionisti.

(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste urmatoarele conditii: a) are licenta de sportiv profesionist; b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie civila in conditiile legii.

––––

Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006.

(2^1) Cluburile, asociatiile sportive si sportivul profesionist se obliga prin contractul incheiat intre parti sa respecte prevederile specifice din normele, regulamentele federatiilor sportive nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva si care au ca obiect activitatea de selectie, pregatirea, performanta si participarea la competitii interne si internationale.

–––-

Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 1 al art. XVI din ORDONANtA DE URGENta nr. 2 din 11 martie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.

(3) Sportivului profesionist, care a incheiat cu o structura sportiva o conventie civila, i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, in conditiile legii.

––––

Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006.

(4) Licenta de sportiv profesionist se obtine in conformitate cu procedurile prevazute in statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale.

(5) Sportivii straini pot desfasura activitate ca sportivi profesionisti la o structura sportiva din Romania, in baza permisului de munca eliberat in conditiile legii.

(6) Federatiile sportive nationale asigura organizarea evidentei sportivilor profesionisti din ramura de sport respectiva.

(7) Drepturile si obligatiile sportivului profesionist sunt cele prevazute in statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale, precum si in contractele sau conventiile, dupa caz, incheiate intre parti.

(8) Calitatea de sportiv profesionist inceteaza in conformitate cu prevederile statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(9) Ramurile de sport in care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.

(10) Conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federatiilor sportive nationale, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport.

––––

Art. 14 a fost modificat de art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 205 din 22 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.

Articolul 15

(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva, integrarea in sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta, dupa caz, pe intreaga perioada a carierei sportive.

(2) in sensul prevederilor alin. (1), unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si conditii de inscriere in invatamantul universitar, potrivit legii.

Articolul 16 Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate de federatiile sportive nationale.

Articolul 16^1

(1) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezinta un complex de activitati desfasurate in conditii specifice in grup sau individual de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt.

(2) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atat in scopul dezvoltarii personalitatii si integrarii in societate a persoanelor cu nevoi speciale, cat si in scopul participarii la competitiile nationale si internationale.

(3) Programul national Sportul pentru toti trebuie sa cuprinda un subprogram dedicat sportului pentru persoanele cu nevoi speciale.

(4) Persoanele cu nevoi speciale care practica sportul sistematic si organizat in scopul participarii la competitii si obtinerii victoriei asupra partenerului sunt considerate sportivi de performanta.

(5) in indeplinirea atributiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului si Sportului va respecta principiul nediscriminarii, acordand premii egale sportivilor care au obtinut medalii la competitiile organizate pentru sportivi cu handicap cu cele ale sportivilor medaliati la jocuri olimpice, campionate mondiale si campionate europene.

–––Art. 16^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015.

Titlul III Structurile administratiei publice pentru sportStructurile administratiei pentru sport

––––

Denumirea Titlului III a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Capitolul I Ministerul Tineretului si Sportului

Articolul 17

(1) Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege. (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent: a) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile si institutiile de invatamant, care se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 4-6 si a celorlalte prevederi legale in vigoare; b) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile militare si de invatamant militar, care se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 7 si a celorlalte prevederi legale in vigoare.

Articolul 18

(1) Ministerul Tineretului si Sportului se organizeaza si functioneaza potrivit legii si are urmatoarele atributii principale in domeniul sportului: a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si reprezinta interesele statului in raport cu federatiile de specialitate; b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative in domeniul educatiei fizice si sportului; c) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la bugetul de stat; d) conlucreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului; e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman si cu Comitetul National Paralimpic in finantarea si derularea programelor privind pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

–––

Lit. e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. f) administreaza patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului, incredintat Agentiei Nationale pentru Sport;

––––

Litera f) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa 1989;g^1) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale.

––––

Litera g^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusa de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. h) propune structura anuala a alocatiilor de la bugetul de stat; i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:- activitatea proprie si cea a institutiilor din subordinea sa;- federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive ale acestora;- premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;

––––

Litera i) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. j) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor organizatii cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate.

––––

Litera j) a alin. (1) al art. 18 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. k) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a acestora; l) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile si cu organismele de specialitate din tara si din strainatate; m) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; avizeaza normativele tehnice in materie de baze si instalatii sportive; n) recunoaste sau revoca, in sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; o) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora; p) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat cele stabilite prin lege; q) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in domeniul sportiv; r) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale; s) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor; s) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive; t) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale; negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in vigoare; t) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performanta, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii disciplinare, formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantarii activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea dopajului. u) colaboreaza cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, prin Institutul National de Cercetare pentru Sport, in vederea implementarii de programe sau platforme de cercetare privind sportul de masa pentru:(i) imbunatatirea starii generale de sanatate a populatiei – preventia bolilor si a sedentarismului la populatia tanara;(ii) monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masa;(iii) cresterea, prin sport, a preventiei afectiunilor generale;(iv) cresterea potentialului de performanta fizica;(v) cresterea calitatii selectiei pentru sportul de performanta, prin depistarea timpurie a elevilor cu potential motric ridicat;(vi) cresterea calitatii selectiei pentru profesii care implica efort si rezistenta fizica

.–––-

Lit. u) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusa de pct. II al art. 8 din ORDONANtA DE URGENta nr. 40 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (2) Ministerul Tineretului si Sportului poate indeplini si alte atributii prevazute in actele normative in vigoare.Articolul 18^1 (1) Prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru: a) finantarea activitatii institutiilor cu specific sportiv din subordinea sa; b) finantarea activitatii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit in conditiile legii, participante la competitiile sportive locale, regionale, nationale si internationale, organizate in conformitate cu statutul si regulamentele federatiilor sportive nationale pe ramura de sport, in baza contractelor si a programelor sportive ale acestora care prevad promovare, selectie, participare, pregatire, organizare de competitii si evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finantate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor si programelor sportive, inclusiv cele de natura salariala.–––-Lit. b) a alin. (1) al art. 18^1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 171 din 29 iunie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015, care modifica pct. 2 al art. XVI din ORDONANtA DE URGENta nr. 2 din 11 martie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. c) premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale. (2) Prevederile prezentului articol se aplica incepand cu anul competitional urmator intrarii in vigoare a prezentei legi.–––-Alin. (2) al art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015, care modifica pct. 1 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.––––Art. 18^1 a fost introdus de pct. 1 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.Capitolul II Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

Articolul 19 Abrogat.

––––

Art. 19 a fost abrogat de lit. b) al art. VIII din ORDONANtA nr. 15 din 14 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010.

Articolul 20

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale in domeniul sportului: a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv; b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate in raza administrativ-teritoriala respectiva, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie; c) colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu; d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu, finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala; e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi; f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport; g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti; h) indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate, structurile sportive din judet; i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat.

––––

Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.Capitolul IIIComitetul Olimpic Roman

––––

Cap. III din Titlul III a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 20^1

(1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Chartei Olimpice si ale prezentei legi. (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii. (4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente normative ale miscarii olimpice. (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman si alte drepturi de proprietate intelectuala olimpice decat cu acordul Comitetului Olimpic Roman. (6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii in dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

––––

Art. 20^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.Articolul 20^2 (1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public sau privat. (2) Comitetul Olimpic Roman sustine financiar, pe baza de contracte de finantare, activitatea centrelor nationale de pregatire a juniorilor. Federatiile sportive nationale conduc, organizeaza si coordoneaza activitatea acestor centre. Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale colaboreaza si sprijina activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor. (3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi: a) sume de la bugetul de stat; b) venituri proprii; c) alte surse. (4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza a fi finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale. (5) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru indeplinirea programelor olimpice. (6) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta imobile, baze si instalatii sportive de interes national. (7) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.

––––

Art. 20^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul IV Structurile sportive

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 21

(1) in sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive: a) asociatiile sportive; b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

––––

Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport; d) ligile profesioniste; e) federatiile sportive nationale; f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv;

––––

Litera f) a alin. (1) al art. 21 a fost modificata de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) alte organizatii sportive nationale.

––––

Litera g) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusa de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Dreptul la libera asociere, in scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice. (3) Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, in conditiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecarei structuri inscrise un numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva.

Articolul 22

(1) in sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.

––––

Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice centrale, locale sau in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat.

––––

Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

Articolul 23

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu in Registrul sportiv. Procedurile de inregistrare si de atribuire a Certificatului de identitate sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.Articolul 24 (1) Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi. (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza: a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile oficiale locale; b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.Capitolul II Asociatiile sportive

Articolul 25

(1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiei in vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale. (2) Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca unitati fara personalitate juridica. (3) in cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica.Capitolul III Cluburi sportive

Articolul 26

(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii. (2) Cluburile sportive pot fi: a) persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive pe actiuni; b) persoane juridice de drept public.

Articolul 27 

Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.

Articolul 28

(1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.

––––

Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii. (3) Pentru instrainarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate in scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului si Sportului. (4) Abrogat.

––––

Alin. (4) al art. 28 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face in conditiile legii.

––––

Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

Articolul 29

(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat sau a institutiilor de invatamant superior de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

––––

Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii.

––––

Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) infiintarea, organizarea si functionarea cluburilor sportive de drept public in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, la solicitarea acestora.

––––

Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 4 al art. VII din ORDONANtA DE URGENta nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.

Articolul 30

Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 31

(1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara scop patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport.

––––

Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Cluburile sportive profesioniste se organizeaza pentru una sau mai multe ramuri sportive

.––––

Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. (3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fara scop patrimonial, li se aplica regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societati sportive comerciale pe actiuni, li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile din prezenta lege.––––Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Abrogat.––––Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 32

(1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie in conditiile legii.––––Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Abrogat.––––Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) Abrogat.––––Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.––––Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Pot fi actionari ai societatilor comerciale sportive pe actiuni persoane fizice si juridice romane, precum si persoane fizice si juridice straine. Participarea persoanelor fizice si juridice straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul actiunilor. (6) Nici o persoana fizica sau juridica dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine actiuni din capitalul social, in mod simultan, la doua sau mai multe societati comerciale sportive pe actiuni de la aceeasi ramura de sport. (7) Statutul societatilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici o alta limitare pentru libera transmitere a actiunilor.

Articolul 33

instrainarea bazelor sportive sau a instalatiilor destinate practicarii sportului, aflate in proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara schimbarea destinatiei sportive.Capitolul IV Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport

Articolul 34

(1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.––––Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Asociatiile judetene „Sportul pentru toti” si „Sportul pentru persoanele cu handicap” se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ. (4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea. (5) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea. (6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana. (7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala.Capitolul V Federatiile sportive nationale

Articolul 35

(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport. (2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

Articolul 36

(1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului. (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in conditiile legii, o singura federatie sportiva nationala. (3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala «Sportul pentru toti» si Comitetul National Paralimpic, pentru persoanele cu nevoi speciale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si persoane juridice cu activitate specifica in domeniu.–––––Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015, prin modificarea unei sintagme. (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului. (5) Federatiile sportive nationale se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor internationale corespondente. (6) infiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4), este nula de drept.

Articolul 37

(1) Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati; b) organizeaza, conduc, controleaza si supravegheaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;––––Litera b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificata de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de functionare; d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale; e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de prezenta lege si potrivit statutelor si regulamentelor proprii; f) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului; g) colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului; h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte masuri ce contravin reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept;––––Litera h) a alin. (1) al art. 37 a fost modificata de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. i) intreprind masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva. (2) Federatiile sportive nationale asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele internationale la care sunt afiliate.

Articolul 38

(1) Federatiile sportive nationale se inscriu in Registrul sportiv, pentru obtinerea Certificatului de identitate sportiva. (2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Articolul 39

(1) Federatiile sportive nationale au organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si regulamente. (2) Federatiile sportive nationale se supun verificarilor financiare, potrivit legii si statutelor proprii. (3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului de activitate. (4) Federatiile sportive nationale pot greva sau instraina bunurile mobile sau imobile, finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 40

in cazul dizolvarii unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 41

Federatia sportiva nationala «Sportul pentru toti» si Comitetul National Paralimpic beneficiaza de drepturile si de obligatiile federatiilor sportive nationale si isi desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate prioritar de la Guvern.–––––Art. 41 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.Capitolul VI Ligile profesioniste

Articolul 42

(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport. (2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ. (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii. (4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatiilor sportive nationale, isi desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii. (5) Statutele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Nationala pentru Sport.––––Alin. (5) al art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (6) infiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii juridice se fac in conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale corespunzatoare si a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului. (7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga nationala profesionista. Prin exceptie, se pot infiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, in cadrul aceleiasi ramuri de sport. (8) infiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nula de drept. (9) Ligile profesioniste au urmatoarele atributii: a) organizeaza competitia oficiala profesionista in ramura de sport respectiva si la nivelul stabilit de federatia sportiva nationala; b) controleaza si exercita puterea disciplinara asupra membrilor, in limitele stabilite de prezenta lege si de federatia sportiva nationala corespunzatoare; c) negociaza si incheie contractele colective de munca, conform legii; d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzatoare, in sensul lit. a).

Capitolul VII

Abrogat––––Cap. VII din Titlul IV a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 43

Abrogat.––––Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Capitolul VIII Dispozitii comune

Articolul 44

Abrogat.––––Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 45

(1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic Roman detin exclusivitatea:––––Partea introductiva a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele respectivei structuri; b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii competitiei pe care o organizeaza;––––Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.––––Litera c) a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Abrogat.––––Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 45^1

Drepturile prevazute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva.––––Art. 45^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul V Autoritatea disciplinara

Articolul 46

(1) Autoritatea disciplinara in sport se exercita deplin si legitim potrivit: a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al structurilor sportive de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport; b) statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman. (2) Puterea disciplinara da titularilor legitimi, enumerati la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa.

Articolul 47

Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin: a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, gradat, in functie de gravitatea faptelor; b) diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor si interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in cauza; c) cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii; d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii; e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.

Articolul 48

(1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce in urmatoarele cazuri:––––Partea introductiva a alin. (1) al art. 48 a fost modificata de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale; b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat; c) deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive si ale legii; d) revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii unei structuri sportive. (2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului, pe baza constatarilor rezultate din supravegherea si controlul organelor enuntate la art. 46 si are ca efect, dupa caz, suspendarea temporara a Certificatului de identitate sportiva sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective. (3) impotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri sportive, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptatit se poate adresa instantei de judecata in termen de 30 de zile. (4) De la data declansarii actiunii de atac mentionate la alin. (3) si pana la pronuntarea hotararii definitive a instantei de judecata ordinul de suspendare temporara a Certificatului de identitate sportiva sau de revocare a structurii sportive in cauza se suspenda. (5) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului si Sportului sesizeaza instanta competenta, in vederea pierderii personalitatii juridice a structurii sportive.

Titlul VI

Supraveghere si control

Articolul 49

(1) Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi si regulamentului de aplicare a acesteia. (2) Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de: a) directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru asociatiile si cluburile sportive din zona teritoriala; b) federatiile sportive nationale, pentru cluburile sportive, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste din ramura de sport respectiva.

Articolul 50

in intelesul prezentei legi, supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, precum si de asociatiile si cluburile sportive, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor si regulamentelor proprii.

Titlul VII

Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului

Articolul 51

Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului urmareste: a) ameliorarea programelor de educatie fizica si marirea eficientei sociale a sportului pentru toti; b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetarii; c) fundamentarea metodico-stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si participarii sportivilor la competitii; d) valorificarea rezultatelor cercetarii in educatie fizica si sport, in folosul tuturor categoriilor populatiei.

Articolul 52

(1) Programele de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport, de interes national, se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare. (2) Finantarea si atribuirea programelor de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport se fac in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si alte autoritati ale administratiei publice centrale pot initia si sustine programe de cercetare stiintifica in educatie fizica si sport, atribuite in conditiile legii.

Articolul 53

(1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetarii si asistentei stiintifice pentru educatie fizica si sport se infiinteaza Institutul National de Cercetare pentru Sport ca institutie publica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului. (2) Organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Titlul VIII

Controlul si asistenta medicala in domeniul educatiei fizice si sportului

Articolul 54

Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii.

Articolul 55

(1) Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical. (2) Pentru a participa la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie sa efectueze controlul medical periodic si ori de cate ori este nevoie la unitatile de medicina sportiva. (3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile sportive sunt conditionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva. (4) Organizatorul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligatia sa asigure, in timpul competitiei, cel putin o echipa de prim ajutor calificat, care utilizeaza ambulante tip B, conform standardelor si normelor nationale si europene in vigoare. Cheltuielile prezentei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de catre organizatori.–––––Alin. (4) al art. 55 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

Articolul 56

(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor in vederea participarii la lectiile de educatie fizica. (2) Ministerul Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza normele tehnice privind: a) controlul medical al sportivilor; b) asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice; c) asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor.

Articolul 57

(1) Controlul si asistenta medicala de specialitate pentru persoanele care participa la activitatile sportive mentionate la art. 55 alin. (1) si (2) se acorda conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. (2) Ministerul Sanatatii realizeaza controlul si asistenta medicala a sportivilor prin: a) Institutul National de Medicina sportiva, ca unitate medicala de asistenta si cercetare medico-sportiva, pentru loturile nationale si olimpice; b) policlinicile judetene de medicina sportiva, pentru toti sportivii din raza lor teritoriala; c) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritoriala; d) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul complexurilor sportive nationale si al cluburilor sportive, la antrenamente si competitii.

Titlul IX

Formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul educatiei fizice si sportului

Articolul 58

Predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva, in forme organizate, se asigura numai de persoane atestate in domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, in conditiile legii.

Articolul 59

(1) Formarea licentiatilor in educatie fizica si sport, a profesorilor de educatie fizica, a antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii. (2) Antrenorii se pot forma si in cadrul scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate in conditiile legii. (3) Instructorii sportivi se formeaza in cadrul liceelor cu program sportiv, in conditiile legii. Instructorii sportivi se pot forma si prin cursuri organizate de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de alte persoane juridice interesate, in conditiile legii. (4) Standardele de evaluare in domeniul educatiei fizice si sportului, in vederea acreditarii sau autorizarii unitatilor, institutiilor de invatamant, a cursurilor de pregatire si perfectionare profesionala a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si, dupa caz, cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Articolul 60

(1) Formarea continua a specialistilor cu studii superioare se face in conditiile legii. Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregatire, organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii. (2) Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se stabileste prin statutul antrenorului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Articolul 61

(1) Absolventii institutiilor de invatamant superior, ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obtine carnetul de antrenor pe baza licentei, diplomei sau a certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport respectiva. (2) Carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si confera titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul antrenorilor, statutele si regulamentele federatiilor.––––Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) Carnetul de antrenor atesta ocupatia de antrenor, care se va exercita in conditiile legii.

Articolul 62

in activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, pot functiona ca specialisti si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica, precum si pentru alte ocupatii complementare specificate in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Titlul X

Protectia sociala a sportivilor de performanta

Articolul 63

Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, in conditiile legii.

Articolul 64

(1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, de argint sau de bronz in probele individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice, al Jocurilor Paralimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale si europene de seniori, probe olimpice ori paralimpice, are dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Tineretului si Sportului, la o renta viagera.–––Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (1^1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa cel putin o data in programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice, are dreptul, la cerere, la o renta viagera.–––Alin. (1^1) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (2) Renta viagera prevazuta la alin. (1) reprezinta echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie. (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizeaza salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face plata drepturilor. (4) Renta viagera se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a prezentei legi. (5) in functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera, calculata potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda din 1,5 salarii medii brute pe economie, dupa cum urmeaza: a) – 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;- 80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obtinuta la campionatele mondiale;- 70% pentru prima medalie de bronz obtinuta la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obtinuta la campionatele europene; b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru medaliile de aur si argint obtinute la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice si pentru medaliile de aur obtinute la campionatele mondiale sau la campionatele europene.–––Alin. (5) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (6) Pentru sportivii care cumuleaza titlul de campion sau vicecampion olimpic ori paralimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european, renta viagera acordata pentru cea mai buna performanta se cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit nivelurilor prevazute la alin. (5) lit. b).–––Alin. (6) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevazute in prezentul articol se aloca de la bugetul de stat si se platesc de Ministerul Tineretului si Sportului. (8) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (9) Renta viagera prevazuta in prezentul articol se plateste lunar in lei si nu este impozabila. (10) in perioada revenirii in activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.

Articolul 65

(1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau internationalsportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea in caz de accidente, in ramura de sport in care sunt legitimati. (2) Cluburile sportive pot incheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit in cadrul competitiilor sportive sau al pregatirii in vederea participarii la competitii. (3) Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei, obligatia platii primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor in care regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Roman, respectiv Comitetului National Paralimpic, pentru loturile care participa la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la alte competitii organizate sub egida Comitetului International Olimpic.–––Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (4) Prima de asigurare care urmeaza a fi stipulata in contractul de asigurare se stabileste in limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului Olimpic Roman.––––Art. 65 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 66

Sportivii profesionisti, asociati in sindicate pe ramuri de sport, beneficiaza si de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

Titlul XI

Finantarea activitatii sportive

Articolul 67

(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri sportive sunt cuprinse intr-un buget anual propriu. (2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel: a) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii; b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor structurilor sportive de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica; c) in conditiile prevazute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la bugetul de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora. (3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz: a) venituri proprii; b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administratiei publice centrale sau locale pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica; c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale si locale; d) alte surse.––––Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza: a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat; b) de organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla, pentru structurile sportive de drept public.––––Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Structurile sportive fara scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale. (6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se reporteaza in anul urmator.

Articolul 68

Abrogat.

–––––

Art. 68 a fost abrogat de litera m) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.

Articolul 69

(1) Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.––––Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitatilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finantarea programelor, defalcata pe obiective, activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile partilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si controlul financiar se fac in conditiile legii. (3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ. (4) Structurile sportive de drept public pot beneficia si de alte surse de venituri, astfel: a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale simpatizantilor; b) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizari; c) veniturile obtinute din reclama si publicitate; d) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole; e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora; f) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive; g) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor. (5) Veniturile obtinute din activitatile structurilor sportive de drept public se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

Articolul 70

(1) Ministerul Tineretului si Sportului isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive din: a) alocatii de la buget, stabilite de administratia publica centrala si locala; b) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome „Loteria Nationala”, stabilite potrivit legii; c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice;

–––– Litera c) a alin. (1) al art. 70 a fost modificata de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. d) donatii si sponsorizari; e) alte venituri, in conditiile legii; f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent; g) abrogata;––––Litera g) a alin. (1) al art. 70 a fost abrogata de litera f) a art. 32 din ORDONANtA DE URGENta nr. 77 din 24 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive de interes local din: a) alocatia bugetara anuala stabilita de administratia publica centrala si locala; b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfasurate pe teritoriul judetului respectiv; c) 15% din valoarea de piata a bazelor sportive dezafectate sau carora li s-a schimbat destinatia, aflate in proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judetului respectiv;c^1) veniturile obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale unitatilor de administrare a bazelor sportive;––––Litera c^1) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. d) donatii si sponsorizari; e) alte venituri, in conditiile legii; f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent. g) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.––––Litera g) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusa de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 71

(1) Sursele de finantare a federatiilor sportive nationale provin din: a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz; b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora; c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prevederilor statutelor si regulamentelor proprii; d) donatii si sponsorizari; e) abrogata;––––Litera e) a alin. (1) al art. 71 a fost abrogata de litera f) a art. 32 din ORDONANtA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. f) 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori, inclusiv a celor din cluburile scolare;––––Litera f) a alin. (1) al art. 71 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) alte venituri, in conditiile legii; h) sume ramase din exercitiul financiar precedent. i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.––––Litera i) a alin. (1) al art. 71 a fost introdusa de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Sursele de finantare a cluburilor sportive provin din: a) subventii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de catre organele administratiei publice centrale si/sau locale in subordinea carora se afla, precum si de organele administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;––––Litera a) a alin. (2) al art. 71 a fost modificata de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. b) sume destinate finantarii programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat si inscrise in contractele incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organele administratiei publice locale, dupa caz; c) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si obiectul de activitate ale acestora; d) cotizatii, contributii si penalitati aplicate membrilor sai, sportivilor, antrenorilor si celorlalti tehnicieni, potrivit statutelor si regulamentelor proprii; e) sume obtinute din transferurile sportivilor; f) donatii si sponsorizari; g) alte venituri, in conditiile legii; h) sume ramase din exercitiul financiar precedent. i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;––––Litera i) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusa de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. j) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive.––––Litera j) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusa de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (3) Sursele de finantare a asociatiilor sportive fara personalitate juridica se asigura prin: a) aportul membrilor; b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor sau unitatilor in cadrul carora s-au constituit; c) alte surse.

Articolul 72

Sursele de finantare a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, se asigura din: a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organe ale administratiei publice locale, dupa caz; b) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii; c) veniturile obtinute din activitatile economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora; d) donatii si sponsorizari; e) alte venituri, in conditiile legii; f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

Articolul 73

(1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni realizeaza venituri proprii din activitatile prevazute la art. 31 alin. (1). (2) Gestionarea patrimoniului propriu si exercitiul financiar al cluburilor sportive profesioniste se conduc potrivit reglementarilor aplicabile pentru societatile comerciale.

Articolul 74

Sursele de finantare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din: a) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii; b) veniturile obtinute din activitatile realizate in legatura directa cu statutul si obiectul de activitate ale acestora; c) donatii si sponsorizari; d) abrogata;

––––Litera d) a art. 74 a fost abrogata de litera f) a art. 32 din ORDONANtA DE URGENta nr. 77 din 24 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. e) 5% din incasarile rezultate din vanzarea biletelor de intrare la competitiile sportive oficiale organizate de liga; f) 2% din incasarile rezultate din contractele incheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclama, publicitate si drepturi TV; g) alte venituri, in conditiile legii; h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

Articolul 75

Sursele de finantare a Comitetului Olimpic Roman se constituie din: a) sume de la bugetul de stat;––––Litera a) a art. 75 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. b) timbrul olimpic, reprezentand 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestarile sportive; c) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome „Loteria Nationala”, stabilite potrivit legii; d) donatii si legate; e) sponsorizari; f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinta a emblemei Comitetului Olimpic Roman si a altor drepturi de proprietate intelectuala olimpice;––––Litera f) a art. 75 a fost modificata de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. g) contributii din partea Comitetului International Olimpic si a Solidaritatii Olimpice; h) venituri din organizarea si exploatarea pronosticurilor si pariurilor sportive, in conditiile legii; i) alte venituri, conform legislatiei in vigoare; j) sume ramase din exercitiul financiar precedent; k) o patrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).

Articolul 76

Abrogat.––––Art. 76 a fost abrogat de litera c) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007.

Articolul 77

Abrogat.––––Art. 77 a fost abrogat de art. 85 din ORDONANtA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.

Titlul XII

Baza materiala pentru activitatea sportiva

Articolul 78

(1) in sensul prezentei legi baza materiala sportiva cuprinde totalitatea terenurilor si spatiilor, precum si amenajarile, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizarii si desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport. (2) Bunurile mentionate la alin. (1) apartin, dupa caz, proprietatii publice sau private. (3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se inscriu obligatoriu in Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.––––Alin. (3) al art. 78 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.Articolul 78^1Autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive sunt obligate sa pastreze destinatia acestora si sa le mentina in stare de functionare.––––Art. 78^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 79

(1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor desfiintate.(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotarare a Guvernului, cu conditia ca autoritatile administratiei publice sa aprobe in prealabil, in conditiile legii, documentatiile tehnico-economice aferente unor obiective de investitii destinate educatiei fizice si sportului, care vor fi construite pe acelasi amplasament.–––-Alin. (1^1) al art. 79 a fost introdus de art. 45 din ORDONANtA DE URGENta nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale care detin active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.––––Art. 79 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 80

(1) Baza materiala pentru activitatea sportiva, aflata in patrimoniul statului si in folosinta fostului Consiliu National pentru Educatie fizica si Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegreaza in patrimoniul succesorului in drepturi, Ministerul Tineretului si Sportului. (2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol.Justa despagubire se acorda, dupa caz, de Guvern. in acelasi timp se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, au trecut in patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol. (3) inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate in patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, se face pe baza de contract incheiat in conditiile legii, cu revizuirea anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita prin ordin al ministrului tineretului si sportului.––––Alin. (3) al art. 80 a revenit la forma initiala intrucat ORDONANtA DE URGENTA nr. 77 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsa de LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013. (4) inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activitati sportive.––––Alin. (4) al art. 80 a revenit la forma initiala intrucat ORDONANtA DE URGENta nr. 77 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsa de LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013. (5) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor acesteia toate documentele care atesta proprietatea, evidentele contabile, precum si documentele necesare, in vederea inregistrarii. Agentia Nationala pentru Sport, prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.––––Alin. (5) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevazute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxa de timbru si cererile de chemare in judecata privind actiuni in prestatie tabulara, radiere, anulare sau modificare a inscrierilor din cartea funciara inaintate de institutiile sau persoanele prevazute la alin. (5).––––Alin. (6) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (7) Actiunile in justitie formulate de Ministerul Tineretului si Sportului si de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru. (8) in conditiile alin. (7) si alte organe ale administratiei publice centrale si locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportiva. (9) Ministerul Tineretului si Sportului administreaza baza materiala proprie prin complexurile sportive nationale si cluburile sportive din subordinea sa, precum si prin unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.––––Alin. (9) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. (10) Complexurile sportive nationale sunt persoane juridice, infiintate prin hotarare a Guvernului ca institutii publice in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Obiectul de activitate al acestora il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel national si international. Complexurile sportive nationale se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului. (11) Unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza ca unitati fara personalitate juridica, avand ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.––––Alin. (11) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. (12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale provin din: a) subventii de la bugetul de stat; b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale acestora; c) donatii si sponsorizari; d) alte venituri, in conditiile legii; e) sume ramase din venituri extrabugetare din exercitiul financiar precedent. f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.––––Litera f) a alin. (12) al art. 80 a fost introdusa de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.––––Alin. (12) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. (13) Veniturile obtinute din activitatea complexurilor sportive nationale si a unitatilor judetene de administrare a bazelor sportive se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul unitatilor respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat. (14) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.––––Alin. (14) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, poate fi transferat in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, dupa caz, in conditiile legii.––––Alin. (15) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 81

(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa in planurile de urbanism si amenajare rurala suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate educatiei fizice si sportului comunitar. (2) Autoritatile administratiei publice locale pot contribui la intretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, in conditiile legii.

Articolul 82

Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin bazele sportive nautice au dreptul de folosinta gratuita si prioritara a luciului de apa pentru activitatea de pregatire si competitionala.

Articolul 83

Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca urmare a derularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului incheiat intre parti.

Articolul 83^1

Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.––––Art. 83^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 83^2

Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidentiate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport au obligatia obtinerii anuale a autorizatiilor de functionare, conform prevederilor legale, si sunt scutiti de plata tuturor taxelor necesare obtinerii acestor autorizatii.––––Art. 83^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul XIII

Prevenirea violentei in sport si lupta impotriva dopajului

Articolul 84

(1) Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel de actiuni. (2) Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avandu-se in vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal.

Articolul 85

(1) Se infiinteaza Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, ca organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. (2) Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport are, in principal, urmatoarele atributii: a) stabileste normele obligatorii privind organizarea spectacolelor si manifestarilor sportive si de prevenire a violentei cu ocazia desfasurarii acestora; b) supravegheaza si controleaza modul in care normele obligatorii sunt respectate si aplicate de organizatorii de spectacole sportive si de administratorii de baze sportive in cadrul carora se desfasoara aceste spectacole; c) stabileste si aplica sanctiuni, altele decat cele cuprinse in statutele si in regulamentele structurilor sportive; d) ia masuri pentru prevenirea violentei fizice exercitate in timpul pregatirii sportivilor. (3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului.

Articolul 86

(1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii si tehnicienii isi vor desfasura activitatea pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive si prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva. (2) Pentru punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national antidoping se infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, coordonata de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.––––Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005. (3) Agentia Nationala Antidoping elaboreaza si pune in aplicare Programul national antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.––––Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc prin hotarare a Guvernului.––––Alin. (4) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (5) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile care se aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de dopaj sunt in conformitate cu reglementarile federatiilor sportive internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping.––––Alin. (5) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Titlul XIV

Sanctiuni

Articolul 87

incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Articolul 88

Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: a) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de catre organizatori a participarii la competitiile sportive oficiale inscrise in calendarele federatiilor sportive nationale pe ramuri de sport; b) participarea la activitatile sportive organizate a sportivilor care nu prezinta avizul medical, conform prevederilor art. 55; c) prezentarea unor declaratii sau documente inexacte in baza carora s-a operat inscrierea la competitii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabila cu amenda, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune; d) ingradirea de catre detinatorii de baze sportive a accesului celor indreptatiti sa le utilizeze; e) organizarea manifestarilor sportive fara a asigura conditiile prevazute prin regulamentul federatiei sportive nationale respective; f) administrarea necorespunzatoare a bazelor si a instalatiilor sportive de catre detinatorii acestora sau de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta asupra lor, sanctionabila cu amenda, potrivit legii, daca fapta nu constituie infractiune; g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele si autorizatiile de functionare; h) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale Ministerului Tineretului si Sportului. i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic catre Comitetul Olimpic Roman;––––Litera i) a art. 88 a fost introdusa de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. j) neinregistrarea bazelor sportive in Registrul bazelor sportive;––––Litera j) a art. 88 a fost introdusa de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).––––Litera k) a art. 88 a fost introdusa de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. l) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4).––––Litera l) a art. 88 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009.

Articolul 88^1

in situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agentia Nationala pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica.––––Art. 88^1 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 89

(1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. a)-c); b) cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. d)-f), i), j) si l);––––Litera b) a alin. (1) al art. 89 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009. c) cu amenda de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. g) si h); d) cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevazute la art. 88 lit. k).––––Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. (2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Articolul 90

in cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 88, pe langa amenda se vor aplica si sanctiunile specifice autoritatii disciplinare in sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.

Articolul 91

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 89 se fac de: a) personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;––––Litera a) a alin. (1) al art. 91 a fost modificata de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. b) directorii directiilor pentru tineret si sport judetene sau/si a municipiului Bucuresti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritoriala aferenta; c) alte persoane imputernicite prin ordin al ministrului tineretului si sportului. (2) Persoanele autorizate prevazute la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni in raport cu gravitatea lor, pe baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respectiv al directiilor de sport judetene si a municipiului Bucuresti.––––Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 92

(1) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. (2) Nerespectarea dispozitiilor art. 78^1 si 79 de catre autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin schimbarea destinatiilor acestora, se sanctioneaza prin reintoarcerea de drept a bazelor si/sau instalatiilor sportive in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.––––Art. 92 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 93

Nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) si ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de infiintare a structurii sportive in culpa.

Titlul XV

Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 94*)

in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.

Articolul 95

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954privind persoanele fizice si persoanele juridice.––––Art. 95 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Articolul 96

in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei Ministerul Tineretului si Sportului elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

Articolul 97

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Anexa

DEFINITII in sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) baza sportiva – amenajare specifica ce cuprinde constructii si instalatii destinate activitatii de educatie fizica si sport; b) Registrul sportiv – document care evidentiaza situatia inregistrarii structurilor sportului in ordine cronologica si care are doua componente: subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica si subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica; c) Certificat de identitate sportiva – act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportiva; d) licenta de sportiv profesionist – document care atesta existenta unui raport juridic determinat intre un sportiv si un club sportiv profesionist si care este eliberat de o federatie sportiva nationala; e) oficiali sportivi – persoanele a caror activitate conduce la organizarea si administrarea activitatii sportive de agrement, recreative si competitionale, aflate in relatie cu structura sportiva pe baza de contract de munca, conventie civila de prestari de servicii sau voluntariat.