LEGISLATIE

HG 343/2011 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI ANTRENORILOR

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128059

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1
Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

Articolul 3
(1) Recunoasterea si echivalarea categoriilor de antrenor, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
a) categoria a V-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor asistent;
b) categoria a IV-a si categoria a III-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor;
c) categoria a II-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor senior;
d) categoria I se echivaleaza cu nivelul de antrenor maestru.
(2) Ocupatia de antrenor se clasifica in urmatoarele niveluri:
a) antrenor asistent;
b) antrenor;
c) antrenor senior;
d) antrenor maestru.

Articolul 4
Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsa in actele normative in vigoare, se considera a fi facuta la notiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
–––––
Ministrul educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Bucuresti, 30 martie 2011.
Nr. 343.

Anexa
STATUTUL ANTRENORULUI

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1
Pregatirea sportiva in forme organizate se asigura de catre persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.

Articolul 2
Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz, recunoscute in conditiile legii.

Articolul 3
Antrenorul constituie categoria atestata de cadre tehnice de specialitate care isi asuma responsabilitatea profesionala asupra activitatii desfasurate in structuri sportive in care realizeaza selectia, initierea, pregatirea sau perfectionarea maiestriei sportive in diferite ramuri de sport.

Capitolul II Formarea antrenorului

Articolul 4
Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:
a) institutiilor de invatamant superior, cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditii legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale.

Capitolul III Clasificarea ocupatiei de antrenor – promovarea antrenorului

Articolul 5
Clasificarea antrenorilor se face pe baza „Revizuirii structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea si recunoasterea calificarilor de antrenor”, in conformitate cu reglementarile Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al Retelei Europene pentru Stiinta Sportului, Educatie si Forta de Munca.

Articolul 6
Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
1. Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:
a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret prin C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licenta in domeniul educatiei fizice si sportului;
c) absolventului de invatamant superior cu licenta in domeniul educatiei fizice si sportului, fara specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, dupa un an de specializare intr-o ramura de sport efectuata in cadrul C.N.F.P.A.;
d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizate de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii.
2. Nivelul de antrenor se poate acorda:
a) antrenorului asistent, care dupa minimum un an de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;
b) absolventului studiilor de invatamant superior, licentiat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii;
c) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o alta ramura de sport decat cea obtinuta in timpul studiilor universitare, organizate de institutiile de invatamant superior din domeniul educatiei fizice si sportului.
3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda:
a) antrenorului care dupa minimum 4 ani de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;
b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare in aceeasi ramura de sport in care s-a specializat in timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfasurata la nivelul de antrenor in aceasta ramura de sport si a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.
4. Nivelul de antrenor maestru se acorda antrenorului senior care dupa minimum 5 ani de activitate desfasurata in acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.

Articolul 7
(1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresata Federatiei Sportive Nationale, cu respectarea criteriilor prevazute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, organizeaza examenele de promovare in niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, in colaborare cu federatiile sportive nationale.
(2) Pentru promovarea intr-un nivel de clasificare superioara, examenele de atestare a competentelor constau in verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.
(3) Instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior sunt stabilite de C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret.

Articolul 8
Antrenorul din nivelele de antrenor si antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel international in activitatea sportiva poate beneficia o singura data, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, daca a pregatit cel putin 2 ani sportivi – pentru sporturile individuale – si cel putin un an o echipa – pentru jocurile sportive de echipa – care au obtinut urmatoarele performante sportive:
a) locurile I-VIII la jocurile olimpice;
b) locurile I-VI la campionatele mondiale si campionatele europene de seniori;
c) locurile I-III la campionatele mondiale si campionatele europene de cadeti, juniori, tineret;
d) locurile I-III la cupe mondiale si cupe europene de seniori, cadeti, juniori, tineret.

Articolul 9
Se considera vechime in ocupatia de antrenor perioada de activitate in specialitate efectuata in:
a) structurile sportive recunoscute in conditiile legii;
b) alte organizatii sportive nationale si internationale.

Articolul 10
Pentru rezultate de exceptie in activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de „antrenor emerit”, in baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, in conditiile legii.

Capitolul IV Eliberarea si obtinerea carnetului de antrenor

Articolul 11
Ocupatia de antrenor se atesta cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificata prin viza federatiilor sportive nationale.

Articolul 12
Carnetul de antrenor se elibereaza la cerere, conform prevederilor legale in vigoare, si poate fi obtinut de catre:
a) absolventii cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin C.N.F.P.A. in colaborare cu federatiile sportive nationale;
b) absolventii institutiilor de invatamant superior cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) absolventii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
d) absolventii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de catre alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
e) absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul V Drepturile si obligatiile antrenorului

Articolul 13
Pentru activitatea depusa antrenorul beneficiaza de drepturi salariale si alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 14
Antrenorul are urmatoarele drepturi:
a) sa fie promovat la niveluri superioare de clasificare in raport cu pregatirea profesionala, cu rezultatele obtinute sau cerintele structurii sportive, in conditiile legii;
b) sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala, in conditiile legii;
c) sa fie nominalizat de catre federatiile sportive nationale in propriile colective tehnice, potrivit competentei profesionale;
d) sa faca parte din organisme interne si internationale de specialitate, sa participe la consfatuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;
e) sa fie membru in asociatii profesionale sau organizatii, in scopul reprezentarii intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului antrenorului;
f) sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii, in conditiile legii;
g) alte drepturi, in conditiile legii.

Articolul 15
Antrenorul are urmatoarele obligatii:
a) sa fie loial si devotat profesiei alese;
b) sa isi indeplineasca cu profesionalism obiectivele de performanta stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;
c) sa respecte drepturile, demnitatea si valoarea fiecarui participant la sport si sa trateze pe toata lumea egal, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala;
d) sa respecte statutul si regulamentele federatiei sportive nationale in care isi desfasoara activitatea;
e) sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performanta;
f) sa aplice in procesul de antrenament linia metodica si cerintele stabilite de federatia sportiva nationala in care isi desfasoara activitatea;
g) sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj si actiunile de violenta in ramura de sport in care isi desfasoara activitatea;
h) sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, de protectie si de igiena a muncii;
i) sa participe periodic la una dintre formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;
j) alte obligatii prevazute in contractul individual de munca.

Capitolul VI Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului. Recompense si sanctiuni

Articolul 16
Evaluarea si aprecierea activitatii antrenorului se fac de catre structura sportiva in care isi desfasoara activitatea, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.

Articolul 17
(1) Antrenorul cu rezultate deosebite in activitatea sportiva poate primi de la structurile sportive in care isi desfasoara activitatea premii si alte recompense materiale, in conformitate cu reglementarile interne si legislatia in vigoare.
(2) Structurile sportive in care isi desfasoara activitatea antrenorii pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite in activitate, in conditiile legii.

Articolul 18
Incalcarea de catre antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiilor sportive nationale, a regulamentelor structurilor sportive in care isi desfasoara activitatea, a obligatiilor contractuale si altor reglementari se sanctioneaza in conditiile legii.

Capitolul VII Dispozitii finale

Articolul 19
Prevederile prezentului statut se aplica tuturor antrenorilor in activitate, indiferent de ramura de sport, de nivelul de clasificare si structura sportiva unde isi desfasoara activitatea, atat antrenorilor romani, cat si celor straini care isi desfasoara activitatea in Romania.

Articolul 20
Recunoasterea calificarii de antrenor obtinute in strainatate se face prin echivalarea si recunoasterea competentelor aferente ocupatiei de antrenor, in conformitate cu legislatia in vigoare.