LEGISLATIE

LEGEA 227/2006 PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA DOPAJULUI IN SPORT

–––- Nota

**) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 243/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 26 octombrie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014 si a mai fost modificata si completata prin Legea nr. 128/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, precum si pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 13 octombrie 2014.

──────────

 

Titlul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport.
(2) Conform reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondiala Anti-Doping, denumit in continuare Cod, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.
(3) In examinarea faptelor si aspectelor juridice ale unui caz de incalcare a reglementarilor anti-doping, jurisdictia de solutionare a cauzelor o au doar instantele sportive, instanta de ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.

Articolul 2

(1) Dopajul in sport reprezinta una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la alin. (2).
(2) Constituie incalcari ale reglementarilor anti-doping urmatoarele fapte:
a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa;
c) evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe;
d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 12 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate, conform Standardului international pentru testare si investigatii al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea incalcari intr-o perioada de 12 luni;
e) falsificarea oricarei parti a controlului doping, care include, fara a se limita la, obstructionarea intentionata sau incercarea de a obstructiona un ofiter de control doping, furnizarea de informatii false unei organizatii anti-doping sau intimidarea ori incercarea de a intimida un posibil martor;
f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;
g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;
h) administrarea unui sportiv in competitie si/sau in afara competitiei a oricarei substante si/sau metode interzise;
i) complicitatea prin asistarea, incurajarea, sprijinirea, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intentionata implicand o incalcare sau o tentativa de incalcare a unei reglementari anti-doping, inclusiv introducerea unui sportiv in competitie pe perioada suspendarii;
j) asocierea intre un sportiv si o persoana care a suferit o suspendare, ca urmare a implicarii intr-un caz de incalcare a reglementarilor anti-doping sau a fost condamnat in baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o fapta care ar fi constituit o incalcare a reglementarilor anti-doping, numai dupa ce sportivul sau o persoana din personalul asistent al sportivului a fost notificata in scris.

Articolul 3

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. ADAMS – sistem de administrare si management anti-doping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea si raportarea de date destinate sa ajute beneficiarii si Agentia Mondiala Anti-Doping in operatiunile anti-doping, in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. administrarea – punerea la dispozitie, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea in orice alt mod la utilizarea de catre o alta persoana a unei substante interzise si/sau metode interzise;
3. ajutor substantial – sprijin efectiv acordat de catre un sportiv sau o persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informatii printr-o declaratie scrisa si administrarea de probe, inclusiv prin depunerea de marturii si furnizarea de informatii concludente pentru descoperirea unui caz si stabilirea unei incalcari de catre alt sportiv sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului;
4. audiere provizorie – audiere sumara ce are loc inaintea audierii prevazute la art. 47, verbala sau scrisa, in cadrul careia sportivului i se aduc la cunostinta rezultatul constatat, reglementarile anti-doping incalcate, drepturile de care beneficiaza si obligatiile care ii revin;
5. comitet national olimpic – organizatie recunoscuta de Comitetul International Olimpic;
6. competitie – o singura cursa, meci, joc sau o intrecere sportiva singulara;
7. consecinte financiare – sanctiunea de natura financiara impusa ca urmare a unei incalcari a reglementarilor anti-doping sau dispusa de Curtea de Arbitraj Sportiv, pentru a recupera costurile asociate acesteia;
8. control doping – procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, prelevarea si manuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;
9. control doping fara aviz prealabil – un control doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in care sportivul este insotit in permanenta, incepand din momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;
10. Conventia UNESCO – Conventia internationala impotriva dopajului in sport, adoptata la cea de a 33-a sesiune a Conferintei Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele parti la Conventie si de Conferinta partilor la Conventia internationala impotriva dopajului in sport;
11. descalificare – invalidarea rezultatelor sportivului, obtinute in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;
12. detinere – posesia sau controlul exclusiv asupra substantei sau metodei interzise;
13. falsificarea – modificarea cu un scop incorect printr-o actiune incorecta, obstructionarea, inducerea in eroare sau orice comportament fraudulos, in scopul de a modifica rezultatele testarii doping sau de a impiedica desfasurarea procedurilor obisnuite de testare doping, precum si oferirea de informatii false Agentiei;
14. informarea publica sau raportarea – publicarea de informatii cu privire la incalcarea unei reglementari anti-doping, in conformitate cu art. 55;
15. in competitie – perioada care incepe cu 12 ore inainte de o competitie la care sportivul este programat sa participe, pana la finalul competitiei si al procesului de prelevare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor in care se prevede altfel in reglementarile unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale anti-doping;
16. in afara competitiei – orice testare doping care nu este realizata in competitie;
17. lipsa vinovatiei sau neglijentei – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea sa stie ori sa suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul ca a folosit sau ca i s-au administrat substante ori metode interzise sau ca intr-un alt mod a incalcat o reglementare anti-doping;
18. lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca vinovatia sau neglijenta de care a dat dovada nu a fost semnificativa in ceea ce priveste incalcarea reglementarilor anti-doping, atunci cand se analizeaza imprejurarile si se iau in calcul criteriile stabilite pentru acestea;
19. Lista interzisa – lista care denumeste substantele si metodele interzise;
20. locul unei manifestari sportive – loc stabilit de organismul decizional al unui eveniment;
21. lot de testare inregistrat – esantionul format din sportivi de elita, stabilit separat de catre fiecare federatie internationala si organizatie nationala anti-doping, sportivi care sunt supusi testarii doping in si in afara competitiei, ca parte a planului de distribuire a testarilor apartinand organizatiei sau federatiei internationale respective si care au obligatia sa furnizeze informatii de localizare in conformitate cu prevederile Codului si ale Standardului international pentru testare si investigatii;
22. manifestare sportiva – serie de competitii individuale organizate impreuna de catre un singur organism decizional;
23. manifestare sportiva internationala – manifestare sportiva in cadrul careia Comitetul International Olimpic, Comitetul International Paralimpic, o federatie internationala, o organizatie care organizeaza o manifestare sportiva majora sau alta organizatie sportiva internationala raspund de manifestarea sportiva sau numesc oficiali pentru aceasta;
24. manifestare sportiva nationala – manifestare sportiva ce implica participarea sportivilor de nivel national si international, care nu este o manifestare sportiva internationala;
25. marker – un compus, grup de compusi sau parametri biologici, care indica utilizarea de substante sau metode interzise;
26. metabolit – orice substanta produsa in organism in urma unui proces de metabolizare, biodegradare;
27. metoda interzisa – orice metoda calificata astfel in cuprinsul Listei interzise;
28. ofiter de control doping – persoana atestata de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si care are, pe baza delegatiei emise de Agentia Nationala Anti-Doping, responsabilitatea gestionarii la fata locului a sedintei de prelevare a probei;
29. oficial pentru recoltarea probelor de sange – ofiter de control doping autorizat care are si calificare medicala pentru efectuarea punctiei venoase, obtinuta potrivit prevederilor legale;
30. organizator de manifestari sportive majore – asociatiile continentale ale comitetelor nationale olimpice si alte organizatii internationale sportive multidisciplinare, care functioneaza drept organism decizional al oricaror manifestari sportive continentale, regionale sau internationale;
31. organizatie anti-doping – semnatar responsabil cu adoptarea de reguli pentru initierea, implementarea sau aplicarea oricarei parti din procesul de control doping, ce poate include Comitetul International Olimpic, Comitetul International Paralimpic, alte organizatii care organizeaza evenimente sportive majore ce efectueaza testarea in cadrul acestor evenimente sportive, Agentia Mondiala Anti-Doping, federatiile internationale si organizatiile nationale anti-doping;
32. organizatie nationala anti-doping – entitate desemnata de fiecare tara, avand autoritatea si responsabilitatea principala la nivel national de a adopta si implementa reglementarile anti-doping, de a efectua activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor si procedura de audiere;
33. organizatie regionala anti-doping – entitate la nivel regional, desemnata de tarile membre sa coordoneze si sa gestioneze domenii delegate din programele nationale anti-doping ale acestora, care pot include adoptarea si implementarea de reglementari anti-doping, planificarea si prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, examinarea scutirilor pentru uz terapeutic, desfasurarea audierilor si coordonarea programelor educative la nivel regional;
34. participant – orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;
35. pasaportul biologic al sportivului – programul si metodele prin care se colecteaza si se consemneaza informatii, in conformitate cu standardele internationale ale Agentiei Mondiale Anti-Doping;
36. perioada manifestarii sportive – timpul dintre inceputul si sfarsitul unei manifestari sportive, stabilit de organismul care coordoneaza manifestarea;
37. persoana – persoana fizica sau juridica si orice alta entitate;
38. personal asistent al sportivului – orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, parinte sau orice alta persoana care lucreaza, trateaza sau acorda asistenta sportivului care participa sau se pregateste sa participe la competitii sportive;
39. posesia – situatia in care persoana are control exclusiv sau intentioneaza sa exercite controlul asupra substantei si/sau metodei interzise; cumpararea, inclusiv prin mijloace electronice sau orice alte mijloace, a unei substante si/sau metode interzise, de catre o persoana, constituie posesie;
40. proba biologica – orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
41. produs contaminat – produs care contine o substanta interzisa si care nu este mentionata pe eticheta produsului;
42. programul observatorilor independenti – echipa de observatori, aflata sub supravegherea Agentiei Mondiale Anti-Doping, care observa si ofera indrumari cu privire la procesul de control doping la anumite manifestari sportive si raporteaza observatiile sale;
43. rezultat atipic – un raport de la un laborator sau o alta entitate recunoscuta de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, care necesita investigatii ulterioare potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, inainte de a se stabili existenta unui rezultat pozitiv;
44. rezultat pozitiv – un raport de la un laborator sau de la alta entitate careia i s-a aprobat efectuarea de testari, care identifica, intr-o proba biologica, prezenta unei substante interzise, a metabolitilor ori a markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
45. rezultat pozitiv in pasaportul biologic – raport elaborat pe baza procedurii prevazute in Documentul tehnic sau in Instructiunile tehnice, care releva faptul ca rezultatele analitice examinate sunt atipice in raport cu o stare fiziologica normala sau cu o patologie cunoscuta si sunt comparabile cu utilizarea unei substante si/sau metode interzise;
46. scutire pentru uz terapeutic (SUT) – aprobarea utilizarii in scopuri terapeutice a unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical;
47. semnatari – entitati semnatare ale Codului, ce se conformeaza prevederilor acestuia;
48. sport de echipa – un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii;
49. sport individual – orice sport care nu este sport de echipa;
50. sportiv – orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international, definit ca atare de fiecare federatie internationala, sau orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel national, legitimata la un club sportiv afiliat la o federatie sportiva nationala, si orice alta persoana care participa la activitatea sportiva la nivel inferior. Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fara ca acestia sa aiba obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
51. sportiv de nivel national – sportiv care concureaza intr-o disciplina sportiva la nivel national, conform definitiei elaborate de fiecare organizatie nationala anti-doping, cu respectarea Standardului international pentru testare si investigatii;
52. sportiv de nivel international – sportiv care concureaza la nivel international intr-o disciplina sportiva, definit ca atare de fiecare federatie internationala, cu respectarea Standardului international pentru testare si investigatii;
53. standard international – un standard adoptat de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, ce contine si detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozitiilor Codului;
54. stricta responsabilitate – regula conform careia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) si b), pentru a stabili incalcarea unei reglementari anti-doping, nu este necesar ca organizatia anti-doping sa demonstreze intentia, vinovatia, neglijenta sau utilizarea cu buna stiinta a unei substante si/sau metode interzise de catre sportiv;
55. substanta interzisa – orice substanta calificata astfel in cuprinsul Listei interzise;
56. substante specifice – toate substantele interzise, cu exceptia substantelor din clasele agentilor anabolizanti, a hormonilor si anumitor stimulente si hormoni antagonisti si modulatori, precum si a metodelor interzise, identificate ca atare in Lista interzisa, standard international al Agentiei Mondiale Anti-Doping;
57. suspendarea – oprirea sportivului sau a unei persoane din personalul asistent al acestuia, pentru o perioada determinata de timp, de la participarea in cadrul oricarei competitii, exercitarea unei activitati in legatura cu activitatea sportiva, precum si suspendarea finantarii conform art. 61 alin. (9);
58. suspendare provizorie – oprirea temporara a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) de la participarea in cadrul oricarei competitii pana la luarea deciziei finale;
59. tentativa – angajare comportamentala deliberata, care constituie un pas important in desfasurarea unei actiuni, cu scopul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la art. 2 alin. (2);
60. terapeutic – tratamentul unei stari medicale cu agenti sau metode curative sau care ajuta la vindecare;
61. testari-tinta – selectionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevazute in Standardul international pentru testare si investigatii;
62. testare doping – parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe biologice, manuirea lor si transportul de probe biologice la laborator;
63. trafic – vanzarea, oferirea, transportarea, trimiterea, aducerea sau distribuirea ori posesia, in unul din scopurile aici prevazute, catre un tert, a unei substante si/sau metode interzise, prin orice mijloace, de catre un sportiv, personal asistent al sportivului sau de orice alta persoana aflata sub jurisdictia unei organizatii anti-doping;
64. utilizare de substante sau metode interzise – aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante sau metode interzise;
65. vinovatia – orice incalcare a unei indatoriri sau orice lipsa de atentie cuvenita in conformitate cu o situatie anume.

Titlul II Organizarea activitatii anti-doping la nivel national

Capitolul I Agentia Nationala Anti-Doping

Articolul 4

(1) In vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport functioneaza Agentia Nationala Anti-Doping, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, cu autonomie decizionala si operationala in activitatea antidoping si de cercetare stiintifica in domeniu, in subordinea Guvernului, coordonata de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.
–––-
Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IX, art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
(2) Personalul Agentiei este personal contractual si este salarizat la nivelul prevazut pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Articolul 5

(1) Laboratorul de control doping se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, independenta din punct de vedere analitic, financiar, stiintific si operational fata de Agentie si orice structura sportiva, in subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiintarea Directiei cercetare si laborator antidoping din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping si preluarea activitatii acesteia.
(2) Atributiile, organizarea, functionarea, numarul de posturi si structura organizatorica ale Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Patrimoniul Laboratorului de control doping se constituie din totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale asumate de catre Agentia Nationala Anti-Doping aferente activitatii preluate de catre Laborator de la Agentie.
(4) Laboratorul de control doping preia de la Agentia Nationala Anti-Doping, pe baza de protocol de predare-primire, patrimoniul aferent Directiei cercetare si laborator antidoping, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991
, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in spatiile situate in sediul Agentiei Nationale Anti-Doping folosite de catre Laboratorul de control doping se predau pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre directorul Laboratorului de control doping si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.
–––-
Art. 5 a fost modificat de subpct. 2 al pct. IX, art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

Articolul 5^1

(1) Personalul Laboratorului de control doping este personal contractual si este salarizat la nivelul prevazut pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Personalul Directiei cercetare si laborator antidoping este preluat de Laboratorul de control doping, cu respectarea drepturilor salariale existente la data preluarii si celorlalte drepturi prevazute de lege pentru aceasta categorie de personal.
(3) Laboratorul se subroga in toate drepturile si obligatiile ce decurg din activitatile preluate de la Agentie, inclusiv in cele rezultate din contractele de munca incheiate de Agentie pentru personalul preluat potrivit alin. (2) cu respectarea dispozitiilor din Codul muncii.
–––-
Art. 5^1 a fost introdus de subpct. 3 al pct. IX, art. 8 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

Articolul 6

Agentia are urmatoarele obiective:
a) prevenirea si combaterea la nivel national a fenomenului de dopaj prin adoptarea si implementarea politicilor si reglementarilor anti-doping, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) incurajarea practicarii unui sport curat, in vederea protejarii sanatatii sportivilor si respectarii principiilor fairplay-ului in sport;
c) elaborarea si dezvoltarea de studii si proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice si etice, investigatii efectuate in domeniul medical biochimie, analitic si fiziologic;
d) prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc;
e) reafirmarea angajamentului Romaniei si consolidarea pozitiei de partener credibil si activ in efortul global de lupta impotriva dopajului in sport;
f) dezvoltarea institutionala in vederea implementarii politicilor adoptate in domeniu.

Articolul 7

In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 6, Agentia indeplineste urmatoarele atributii:
1. elaboreaza Strategia Nationala Anti-Doping, in conformitate cu obiectivele si prevederile Codului, ale standardelor internationale, ale reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg, la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, si ale Conventiei UNESCO;
2. initiaza proiecte de acte normative pentru armonizarea legislatiei nationale anti-doping cu reglementarile internationale in domeniu;
3. raspunde de efectuarea testarilor doping si asigura gestionarea rezultatelor si a procedurii de audiere;
4. elaboreaza si actualizeaza planul de distribuire a testarilor doping, in conformitate cu prevederile Codului si ale Standardului international pentru testare si investigatii;
5. investigheaza rezultatele atipice si datele atipice din pasaportul biologic al sportivului;
6. investigheaza orice alte informatii rezultate din analize sau din alte surse sau date care indica incalcarea uneia sau mai multor reglementari anti-doping, in scopul fie de a exclude suspiciunea privind incalcarea regulii/regulilor, fie de a consolida probe care sa sprijine initierea unei proceduri privind incalcarea unei reglementari anti-doping;
7. initiaza, promoveaza si/sau sustine financiar, dupa caz, programe educative si de prevenire a dopajului in sport;
8. organizeaza si efectueaza controale doping in competitie si in afara competitiei;
9. asigura aplicarea masurilor concrete pentru sanctionarea dopajului in sport;
10. initiaza, sustine financiar si/sau incurajeaza programe de promovare a fairplay-ului in sport;
11. incurajeaza structurile sportive, Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in adoptarea unor programe de testare coerente si uniforme;
12. colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale nationale si internationale cu atributii in domeniu;
13. propune masuri specifice si colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice in sensul intensificarii luptei impotriva traficului ilicit de substante si/sau metode interzise;
14. initiaza aprobarea si revizuirea Listei interzise*), in conformitate cu lista Agentiei Mondiale Anti-Doping; Nota

──────────

*) A se vedea Legea nr. 129/2014 pentru aprobarea Standardului international Lista interzisa pentru anul 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2014 si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 224/2015 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 28 octombrie 2015.

──────────
15. actualizeaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, si publica anual lista cu specialitatile farmaceutice autorizate si comercializate in Romania care au in componenta substante si/sau metode interzise;
16. intocmeste planul national anual de testare, in competitie si in afara competitiei, si il pune la dispozitia Agentiei Mondiale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, intocmeste lotul de testare inregistrat si tine evidenta localizarii sportivilor, potrivit prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii al Agentiei Mondiale Anti-Doping;
17. asigura organizarea si functionarea comisiilor prevazute la art. 14 alin. (1);
18. aproba scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping si tine evidenta scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel international;
19. comunica Agentiei Mondiale Anti-Doping si federatiilor internationale de specialitate cazurile de incalcari ale reglementarilor anti-doping gestionate, precum si solicitarile de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel national;
20. elaboreaza normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping;
21. organizeaza cursuri pentru formarea profesionala si perfectionarea ofiterilor de control doping;
22. organizeaza cursuri de instruire anti-doping pentru instructorii din salile de culturism si fitness;
23. prezinta anual un raport de activitate Guvernului si Parlamentului;
24. organizeaza periodic, cu structurile sportive, actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj in sport;
25. initiaza, promoveaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica;
26. elaboreaza normele de utilizare a veniturilor Agentiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectueaza pentru realizarea actiunilor de prevenire si combatere a dopajului in sport, precum si a celor de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa si le supune Guvernului spre aprobare, prin hotarare;
27. avizeaza suplimentele alimentare care detin notificare de punere pe piata, destinate utilizarii de catre sportivi;
28. intocmeste si realizeaza planul anual de educatie anti-doping;
29. da publicitatii, anual, raportul statistic referitor la activitatile de control doping intreprinse, copia acestuia fiind comunicata Agentiei Mondiale Anti-Doping;
30. colecteaza, stocheaza, prelucreaza sau comunica date cu caracter personal cu privire la sportiv si alte persoane, atunci cand este necesar si aplicabil in desfasurarea activitatilor anti-doping, in conformitate cu Codul si legislatia nationala in vigoare.

Articolul 8

Agentia are obligatia de a achita cotizatiile stabilite de catre organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale, asumate prin Legea nr. 171/1998 si prin Conventia internationala impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris, la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006.

Articolul 9

Posturile publice de radio si de televiziune pun la dispozitie, gratuit, Agentiei un spatiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ si materiale promotionale, in scopul prevenirii si combaterii dopajului in sport.

Articolul 10

(1) Pe langa Agentie functioneaza Consiliul director, ca organ consultativ.
(2) Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte, numit pe o perioada de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului, din randul specialistilor in domeniu, pe baza indeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independenta politica si de independenta fata de structurile sportive.

Articolul 11

(1) Consiliul director al Agentiei are in componenta 9 membri, dupa cum urmeaza:
a) presedinte;
b) 4 reprezentanti ai aparatului de lucru al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Tineretului si Sportului, desemnat de ministru, din randul angajatilor sai;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman;
e) un reprezentant al sportivilor de performanta, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
f) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.
(2) Competentele Consiliului director se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Activitatea Consiliului director este condusa de un presedinte, care este si presedintele Agentiei.
(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.
(5) Membrii Consiliului director sunt obligati sa respecte secretul profesional si vor semna declaratii de confidentialitate si conflict de interese.
(6) Consiliul director se intruneste in sedinte ordinare lunare si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei si va cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesara.
(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(9) Membrii Consiliului director, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.

Articolul 12

(1) Mandatul membrilor Consiliului director inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
a) renuntarea la calitatea de membru;
b) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
c) aplicarea unei sanctiuni disciplinare;
d) neindeplinirea obligatiilor ce ii revin;
e) pierderea calitatii pentru care au fost numiti;
f) deces;
g) revocarea mandatului de catre autoritatea care l-a desemnat.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se desemneaza un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.

Articolul 13

(1) Presedintele Agentiei are rang de secretar de stat si este ajutat in activitatea sa de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioada de 5 ani, in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului, pe baza indeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independenta politica si de independenta fata de structurile sportive.
(2) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni.
(3) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ emise de presedintele Agentiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 14

(1) Pe langa Agentie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping si Comisia de apel.
(2) Componenta si competentele comisiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei*). Nota

──────────

*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 10 martie 2014.

──────────
(3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care participa la sedinte, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.
(4) Pentru activitatea prestata de comisiile prevazute la alin. (1) se percepe o taxa al carei cuantum se stabileste anual, prin decizie a Consiliului director, aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 15

(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Tarifele pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, precum si tarifele pentru testarea suplimentelor nutritive se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei**). Nota

──────────

**) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 250/2013 privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 21 iunie 2013.

──────────

Articolul 16***)
Nota

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
(1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul Agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza.
(2) Pentru fiecare an de vechime in munca, ce depaseste pragul de 2 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate 3 procente.
(3) Sporul de stabilitate, acordat in conditiile alin. (1) si (2), nu poate depasi 20% din salariul de baza.
(4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta la alin. (1) si (2).
(5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.

Articolul 17***)
Nota

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
(1) Personalul Agentiei, datorita faptului ca este supus prin profilul activitatii desfasurate la o solicitare psihica foarte ridicata si la riscul de imbolnavire ca urmare a manevrarii de probe biologice de urina si sange, beneficiaza de un spor in cuantum de pana la 25%, calculat la salariul de baza, in conditiile legii.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevazut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

Articolul 18***)
Nota

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
Finantarea sporurilor prevazute la art. 16 si 17 se efectueaza din venituri proprii, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

Articolul 19***)
Nota

──────────

***) A se vedea Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015.

──────────
(1) Personalul Agentiei beneficiaza de spor de confidentialitate in cuantum de 15%, aplicat la salariul de baza brut lunar.
(2) Categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

 

Capitolul II Publicarea si revizuirea Listei interzise

Articolul 20

(1) Lista interzisa, in conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Anti-Doping, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Agentia va revizui Lista interzisa ori de cate ori vor aparea modificari in lista publicata de Agentia Mondiala Anti-Doping.

 

Capitolul III Scutiri pentru uz terapeutic

Articolul 21

(1) Prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor sau markerilor ei si/sau utilizarea sau tentativa de utilizare, posesia sau administrarea sau tentativa de a administra o substanta interzisa sau o metoda interzisa nu vor constitui o incalcare a unei reglementari anti-doping, daca sunt incidente scutirile pentru uz terapeutic (SUT) acordate in conformitate cu Standardul international de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT).
(2) Agentia asigura aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel national sau pentru sportivii rezidenti pe teritoriul Romaniei, dar care nu sunt de nivel international, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
(3) Sportivii de nivel international au obligatia de a comunica Agentiei solicitarile de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse la federatia internationala de specialitate, potrivit prevederilor Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
(4) Agentia va raporta Agentiei Mondiale Anti-Doping, prin ADAMS, scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel national si sportivilor rezidenti pe teritoriul Romaniei care nu sunt de nivel international, inclusi in lotul sau de testare inregistrat.

 

Capitolul IV Rolul si responsabilitatile sportivilor si ale personalului asistent al acestora

Articolul 22

Sportivii si personalul asistent al acestora sunt obligati sa cunoasca si sa respecte reglementarile anti-doping nationale si internationale.

Articolul 23

Sportivul este direct raspunzator de ceea ce se gaseste in proba sa biologica.

Articolul 24

Sportivul are obligatia sa isi decline calitatea in fata personalului medical, inclusiv a medicilor de familie si medicilor specialisti.

Articolul 25

(1) Sportivii si personalul asistent al acestora au obligatia sa coopereze cu organizatiile anti-doping in cadrul investigatiilor referitoare la incalcari ale reglementarilor anti-doping.
(2) Personalul asistent al sportivului are obligatia sa coopereze cu Agentia in timpul testarii doping.

Articolul 26

Sportivii care fac parte din Lotul de testare inregistrat al Agentiei au obligatia sa furnizeze informatii corecte de localizare si sa le completeze in sistemul ADAMS.

Articolul 27

(1) Sportivii de nivel national si/sau international, inclusi in Lotul de testare inregistrat, care se retrag din activitatea sportiva, au obligatia ca, in cazul in care revin, sa anunte in scris cu 6 luni inainte de revenire, sa fie disponibili pentru testare si sa furnizeze informatii de localizare Agentiei si/sau federatiei internationale la care sunt afiliati.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate acorda o scutire de la regula notificarii in scris, astfel cum este prevazut la alin. (1), conform prevederilor Codului.
(3) Orice rezultate obtinute in concurs, cu incalcarea prevederilor alin. (1), vor fi anulate.

Articolul 28

(1) Sportivul retras din activitatea sportiva pe perioada suspendarii, daca doreste sa revina in activitate, nu poate participa la competitii nationale sau internationale inainte de a anunta in scris federatia nationala si/sau internationala si/sau Agentia.
(2) Notificarea se va face in scris, cu o perioada de timp egala cu perioada de suspendare ramasa de executat la momentul retragerii, cand aceasta este mai mare de 6 luni, iar in caz contrar, cu 6 luni inainte.
(3) Pe perioadele prevazute la alin. (2), sportivul are obligatia sa se supuna testarii doping si sa furnizeze informatii privind localizarea.

Articolul 29

(1) Medicii, asistentii medicali si personalul paramedical trebuie sa acorde o atentie deosebita tratamentului medical aplicat sportivilor si sa respecte urmatoarele reguli:
a) sa nu recomande, sa nu prescrie si sa nu administreze medicamente si/sau suplimente alimentare care au in compozitie substante interzise, cu exceptia situatiei in care exista scutire pentru uz terapeutic;
b) sa nu recomande, sa nu prescrie sau sa nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe Lista interzisa, cu exceptia situatiei in care se poate obtine scutire pentru uz terapeutic;
c) sa previna folosirea de catre sportivi a substantelor si/sau a metodelor interzise;
d) sa informeze sportivii si federatiile sportive nationale responsabile asupra medicatiei administrate, a compozitiei si efectelor asupra organismului;
e) sa informeze federatia sportiva nationala responsabila, precum si Agentia, in cazul in care suspecteaza un sportiv ca ar folosi substante si/sau metode interzise, pentru ca acesta sa fie supus unor testari-tinta.
(2) Personalul asistent al sportivului nu va utiliza si nu va detine substante interzise si/sau metode interzise, fara o justificare valabila.

 

Capitolul V Testare doping si investigatii

Articolul 30

Testarea doping, in competitie si in afara competitiei, se efectueaza conform Planului national anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii.

Articolul 31

(1) Testarea doping se efectueaza de catre Agentie, din propria initiativa, sau poate fi solicitata acesteia de catre:
a) Ministerul Tineretului si Sportului;
b) Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
c) Federatia Sportului Scolar si Universitar;
d) federatiile sportive nationale, cluburi sau ligi profesioniste;
e) alti organizatori de manifestari sportive, care nu sunt cuprinsi intr-un cadru federal.
(2) Procedura de desfasurare a testarii doping este reglementata in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se elaboreaza de Agentie, aprobate prin hotarare a Guvernului*), in conformitate cu prevederile Codului, ale Standardului international pentru testare si investigatii si ale Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT), emise de Agentia Mondiala Anti-Doping. Nota

──────────

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 27 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────
(3) In cazuri urgente, presedintele Agentiei poate sa dispuna efectuarea unei testari doping.
(4) Agentia poate efectua testari doping la solicitarea altor organizatii anti-doping si structuri sportive internationale.
(5) Agentia recunoaste, in conditii de reciprocitate, testarile efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum si deciziile finale emise de catre orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt in concordanta cu prevederile Codului, in conditiile legii.

Articolul 32

(1) Agentia poate testa orice sportiv in competitie si in afara competitiei, in conformitate cu prevederile legale, oriunde si oricand, inclusiv sportivii aflati intr-o perioada de suspendare.
(2) Recordul national se poate omologa numai in urma testarii doping a sportivului in cauza, imediat dupa inregistrarea acestuia.
(3) Testarile-tinta si cele in afara competitiei pot fi efectuate oricand, fara aviz prealabil, la cea mai apropiata statie de control doping, la locurile de cazare a sportivului in perioada de pregatire, in toate locurile si incintele in care se desfasoara activitati fizice si sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligatia sa se supuna acestor testari.
(4) In cadrul competitiilor de nivel international care se desfasoara pe teritoriul Romaniei, autoritatea de testare este organizatia sub coordonarea careia se organizeaza manifestarea sportiva.
(5) Agentia poate efectua testari la o competitie internationala desfasurata pe teritoriul Romaniei, cu aprobarea organizatiei internationale, conform alin. (4), iar, in caz de refuz al acesteia, se poate adresa Agentiei Mondiale Anti-Doping, pentru a fi autorizata in acest sens.
(6) Decizia Agentiei Mondiale Anti-Doping in legatura cu prevederile alin. (5) este definitiva.
(7) In autorizarea emisa, daca nu se prevede altfel, testarea va fi facuta in afara competitiei.
(8) La competitiile nationale autoritatea de testare este Agentia.
(9) Daca nu se prevede altfel in regulamentul competitiei nationale sau internationale, gestionarea rezultatelor testelor va reveni organizatiei anti-doping care efectueaza testarea.
(10) La o competitie nationala se poate solicita Agentiei, de catre o alta organizatie anti-doping, efectuarea de testari. In caz de refuz, sunt aplicabile dispozitiile alin. (5)-(7).
(11) O federatie internationala sau un organizator al unei competitii internationale desfasurate pe teritoriul Romaniei poate delega sau incredinta, prin contract, orice parte a procedurii de control doping catre Agentie.
(12) In conditiile prevazute la alin. (11), Agentia poate efectua teste suplimentare si poate solicita unui laborator acreditat de Agentia Mondiala Anti-Doping tipuri suplimentare de analize, din bugetul propriu, cu o notificare prealabila a organizatorului.

Articolul 33

(1) Testarea doping in competitie se efectueaza in spatii adecvate numite „statie de control doping”, organizate conform normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
(2) In cazuri exceptionale, statia de control doping poate fi amenajata intr-un spatiu pus la dispozitie de organizatorul competitiei.

Articolul 34

Testarile doping pot fi efectuate de catre ofiterii de control doping, precum si de catre personalul din cadrul Agentiei imputernicit in acest sens de catre presedintele acesteia.

Articolul 35

(1) Raspunderea privind recoltarea si transportarea probelor la laborator apartine Agentiei sau ofiterului de control doping care le-a efectuat, dupa caz.
(2) Probele recoltate de la sportivi se afla in proprietatea autoritatii de testare responsabile pentru respectiva sedinta de recoltare a probelor.
(3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor catre autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o alta organizatie anti-doping, la cerere.

 

Capitolul VI Gestionarea rezultatelor

Articolul 36

(1) Analiza probelor biologice se efectueaza de catre un laborator de control doping, acreditat sau aprobat de Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Organizatia anti-doping responsabila cu gestionarea rezultatelor stabileste laboratorul acreditat sau aprobat de Agentia Mondiala Anti-Doping pentru analiza probelor.
(3) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiza ce se comunica presedintelui Agentiei.
(4) In cazul unui rezultat pozitiv, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost acordata sau urmeaza sa fie acordata o scutire pentru uz terapeutic (SUT);
b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.
(5) Inainte de informarea sportivului sau a persoanei, in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping, Agentia, prin sistemul ADAMS si prin consultarea cu Agentia Mondiala Anti-Doping si alte organizatii anti-doping, verifica daca persoana in cauza a savarsit o alta incalcare a reglementarilor anti-doping.
(6) In situatia in care verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (4), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) rezultatului constatat;
b) reglementarilor anti-doping incalcate;
c) dreptului sportivului de a cere, in scris, in termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum si perioada aleasa, iar daca refuza isi pierde acest drept;
d) locului unde se desfasoara analiza probei B, precum si perioadele comunicate de laborator in acest sens;
e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A si B;
f) dreptului sportivului de a accepta in scris suspendarea provizorie pana la organizarea audierii, exceptand situatiile prevazute la art. 50 alin. (1);
g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, daca aceasta este solicitata;
h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunta la audiere, fie in mod expres, fie cand nu contesta acuzatia Agentiei referitoare la faptul ca a avut loc o incalcare a reglementarilor anti-doping, in termen de 10 zile de la primirea notificarii.
(7) In cazul in care este evidentiata una dintre situatiile prevazute la alin. (4) si Agentia decide sa nu inainteze rezultatul pozitiv ca o incalcare a reglementarilor anti-doping, va instiinta sportivul, federatia nationala, federatia internationala, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Agentia Mondiala Anti-Doping.
(8) In cazul unui rezultat atipic, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost sau va fi acordata o scutire pentru uz terapeutic, in conformitate cu Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT);
b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare si investigatii sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului atipic constatat.
(9) Daca verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (8), Agentia efectueaza investigatiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, pentru a stabili daca rezultatul atipic va fi inaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.
(10) Dupa incheierea investigatiilor prevazute la alin. (9), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping daca rezultatul atipic va fi inaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea prevederilor alin. (6).
(11) Agentia nu are obligatia de a informa despre un rezultat atipic pana la incheierea investigatiilor prevazute la alin. (9) si luarea deciziei de a inainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) daca Agentia stabileste ca efectuarea contraexpertizei este necesara inainte de incheierea investigatiilor prevazute la alin. (9), situatie in care decide efectuarea acesteia dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) lit. b);
b) daca Agentia primeste o solicitare in acest sens, fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu putin timp inaintea unei manifestari sportive, fie la initiativa sau din partea unei organizatii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limita pentru selectionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportiva, numai dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.
(12) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, in cazul pasaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului international pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevazuta in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.

Articolul 37

(1) Agentia poate solicita proba B in conditiile in care sportivul a pierdut acest drept.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1), Agentia informeaza sportivul cu privire la:
a) data, ora si locul efectuarii probei B;
b) dreptul sportivului si/sau al reprezentantului acestuia de a fi prezent la deschiderea si analiza probei B, in conformitate cu Standardul international pentru laboratoare.

Articolul 38

La deschiderea si analiza probei B pot asista, in conformitate cu Standardul international pentru laboratoare, pe langa sportivul si/sau reprezentantul acestuia, reprezentantul Agentiei sau al autoritatii de gestionare a rezultatelor, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia sportiva nationala, federatia sportiva internationala si, dupa caz, un traducator, cu avizul Agentiei.

Articolul 39

In cazul incalcarilor reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agentia verifica circumstantele in care a fost savarsita posibila incalcare a reglementarilor anti-doping si informeaza sportivul sau persoana in cauza, federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) reglementarii anti-doping posibil incalcate;
b) termenului in care trebuie sa depuna o declaratie cu privire la posibila incalcare a reglementarilor anti-doping;
c) drepturilor sportivului sau persoanei invinuite pe parcursul desfasurarii procedurii de audiere.

Articolul 40

Investigarea incalcarii regulilor referitoare la obligatia de a furniza informatiile de localizare si de a se supune testarii doping se va face conform Standardului international pentru testare si investigatii si va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

Articolul 41

Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat/suspectata de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportiva inainte de inceperea sau in timpul procedurilor prevazute in prezentul capitol, Agentia poate decide continuarea acestora.

Articolul 42

Responsabilitatea la nivel national a gestionarii rezultatelor si audierilor pentru sportiv si/sau personalul asistent al acestuia revine Agentiei.

Articolul 43

In baza prevederilor art. 32 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agentia, in cazul efectuarii de teste suplimentare, si organizatorul competitiei internationale, in cazul in care se solicita unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare.

Articolul 44

(1) In cazul unei testari doping sau al unei incalcari a reglementarilor anti-doping initiate si/sau descoperite de Agentia Mondiala Anti-Doping, gestionarea rezultatelor si procedura de audiere vor fi asigurate de organizatia anti-doping desemnata de Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Gestionarea rezultatelor si procedura de audiere pentru un control doping si/sau pentru o incalcare a reglementarilor anti-doping initiata si/sau descoperita de Comitetul International Olimpic sau Comitetul International Paralimpic sau de catre o organizatie care raspunde de o competitie majora revin federatiei internationale de specialitate, conform prevederilor Codului.

Articolul 45

(1) Gestionarea rezultatelor cu privire la faptele care ar conduce la incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) va fi asigurata de federatia internationala de specialitate sau de organizatia nationala anti-doping careia sportivul ii ofera informatii de localizare, in conformitate cu Standardul international pentru testare si investigatii.
(2) Cerintele referitoare la informatiile de localizare vor fi prevazute in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin hotarare a Guvernului*). Nota

──────────

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 244/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────
(3) Procedura de gestionare a nerespectarii reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate si contestarea deciziilor Agentiei emise cu privire la acestea se stabileste prin normele metodologice prevazute la alin. (2).

Articolul 46

Nicio procedura cu privire la incalcarea unei reglementari anti-doping nu va putea fi initiata impotriva unui sportiv sau a altei persoane inainte ca acesta/aceasta sa fie instiintata in legatura cu incalcarea reglementarii anti-doping in cauza, in conformitate cu art. 36 alin. (6), intr-un termen de 10 ani de la data la care se considera ca a avut loc respectiva incalcare.

 

Capitolul VII Audierea

Articolul 47

(1) Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, denumita in continuare Comisia de audiere, organizeaza o procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, invinuit de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2).
(2) Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
a) organizarea audierii intr-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3);
b) o comisie de audiere corecta si impartiala;
c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;
d) dreptul de a fi informat corect si la timp despre invinuirea adusa de incalcare a reglementarilor anti-doping;
e) dreptul de a se apara in fata invinuirii aduse de incalcare a reglementarilor anti-doping si fata de consecintele decurgand din aceasta;
f) dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si interoga martori, acceptarea marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;
g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, Comisia de audiere avand responsabilitatea de a-l desemna, persoana urmand a suporta costurile;
h) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata intr-un timp rezonabil sau, atunci cand sportivul renunta la audiere, o decizie motivata care va explica actiunea intreprinsa.
(3) Audierea se va desfasura cu celeritate, fara a depasi 3 luni de la incheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevazut la cap. VI.
(4) Presedintele Agentiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere in regim de urgenta, atunci cand imprejurarile o cer.

Articolul 48

In situatia in care Comisia de audiere considera necesara prezenta la audieri a unor persoane, altele decat sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului in cauza, acestea sunt obligate sa se prezinte in locul, ziua si ora comunicate, avand obligatia sa declare tot ceea ce stiu cu privire la posibila incalcare a reglementarilor anti-doping.

Articolul 49

Acuzatiile privind incalcarile reglementarilor anti-doping formulate impotriva sportivului de nivel international si national pot face obiectul unei audieri unice in fata Curtii de arbitraj sportiv, fara obligatia unei audieri preliminare, pe baza consimtamantului sportivului, al Agentiei, al Agentiei Mondiale Anti-Doping, precum si al oricarei altei organizatii anti-doping care ar avea drept de a formula apel impotriva unei hotarari in prima instanta.

Articolul 50

(1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substante nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie.
(2) Suspendarea provizorie, conform alin. (1), nu poate fi dispusa fara a i se acorda sportivului in cauza dreptul la o audiere provizorie inainte de impunerea suspendarii provizorii sau imediat dupa impunerea acesteia ori dreptul la o audiere in regim de urgenta, potrivit art. 47 alin. (4), imediat dupa impunerea suspendarii provizorii.
(3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie in cazul unei substante specifice.
(4) In cazul in care sportivul dovedeste, in cadrul sedintei de audiere, organizata conform alin. (2), ca rezultatul pozitiv este cauzat de utilizarea unui produs contaminat, perioada de suspendare provizorie poate fi eliminata.
(5) Impotriva deciziei Comisiei de audiere, luata conform alin. (4), nu se poate formula apel.

Articolul 51

Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, care este suspectat/suspectata de una din incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportiva inainte de inceperea sau in timpul procedurii de gestionare a rezultatelor, Agentia finalizeaza acest proces.

Articolul 52

Agentia va notifica toate entitatile prevazute la art. 74 alin. (1) in legatura cu deciziile referitoare la faptul ca incalcarea nu a avut loc, impunerea unei decizii de suspendare provizorie voluntara, precum si acceptarea de catre sportiv sau de persoane din cadrul personalului asistent al acestuia a unei sanctiuni, fara parcurgerea procedurii de audiere.

Articolul 53

Deciziile cu privire la incalcari ale reglementarilor anti-doping, in conformitate cu art. 50, 52, art. 61 alin. (6), art. 64 si 66, luate in conformitate cu art. 47 alin. (2), vor include toate motivele avute in vedere la pronuntarea deciziei, inclusiv, daca este cazul, motivarea optiunii de a nu impune sanctiunea cea mai severa.

Articolul 54

Organizatia anti-doping cu drept de a formula apel, cu privire la o decizie primita in conformitate cu prevederile art. 52, poate solicita, in termen de 15 zile de la primirea deciziei, o copie a dosarului.

 

Capitolul VIII Confidentialitate si raportare

Articolul 55

(1) Identitatea sportivului sau a personalului asistent al acestuia, care este suspectat de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), va fi facuta publica de Agentie, dupa instiintarea acestora, in conformitate cu art. 36 alin. (6) si (10).
(2) In termen de 20 de zile de la pronuntarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului conform art. 73, sau de la data la care s-a renuntat la procedura de apel sau s-a renuntat la audiere, in conformitate cu art. 36 alin. (6) lit. h), Agentia trebuie sa faca publica decizia.
(3) Agentia trebuie sa raporteze public, in termen de 20 de zile, deciziile Comisiei de apel privind incalcarile reglementarilor anti-doping.
(4) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora care, dupa solutionarea definitiva a cazului, nu au fost gasiti vinovati de una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), va putea fi facuta publica numai cu acordul scris al acestora.
(5) Informatiile facute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate si pastrate pe perioada suspendarii, dar nu mai putin de un an, si pe site-ul Agentiei si federatiilor sportive nationale responsabile, acolo unde acestea exista.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (4), presedintele Agentiei sau, in lipsa acestuia, inlocuitorul sau poate face comentarii publice despre un caz aflat in curs de solutionare, daca acestea sunt necesare ca raspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent in cauza.
(7) Informarea publica obligatorie, prevazuta la alin. (2) si (3), nu este necesara in cazul in care sportivul sau alta persoana este minor.

Capitolul IX Sanctiuni

Articolul 56

(1) Orice incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2) savarsita de catre sportiv in timpul sau in legatura cu o manifestare sportiva si/sau unei competitii sportive, dovedita conform procedurii prevazute de prezenta lege, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
(2) Pe langa invalidarea automata a rezultatelor obtinute in concursul in cadrul caruia s-a recoltat proba pozitiva, prin efectele alin. (1), toate celelalte rezultate obtinute din data prelevarii probei pozitive sau savarsirea unei alte incalcari a reglementarilor anti-doping vor fi invalidate, cu toate consecintele care rezulta din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii.
(3) In situatia in care sportivul dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu incalcarile prevazute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competitii nu vor fi descalificate decat daca rezultatele sportivului in competitie, alta decat cea in care s-a produs incalcarea reglementarilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de incalcarea de catre sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2).
(4) O incalcare a reglementarilor anti-doping intr-un sport individual, survenita in timpul unei testari in competitie, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie, cu toate consecintele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.
(5) In plus fata de descalificarea automata a rezultatelor obtinute in competitia in cadrul careia s-a prelevat proba pozitiva, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obtinute de sportiv incepand cu data prelevarii probei pozitive sau cu data savarsirii oricarei altei incalcari a dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) si pana la data inceperii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecintele ce rezulta din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii, cu exceptia cazului in care principiul echitatii va impune o alta solutionare.

Articolul 57

Faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) se sanctioneaza cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de 4 ani, atunci cand nu sunt aplicabile prevederile art. 63, 64 sau 67, dupa cum urmeaza:
a) cand incalcarea reglementarilor anti-doping nu implica o substanta specifica si daca sportivul sau alta persoana nu poate dovedi ca incalcarea s-a produs fara intentie;
b) cand incalcarea reglementarii anti-doping implica o substanta specifica, iar Agentia poate proba ca s-a facut cu intentie;
c) daca nu sunt aplicabile lit. a) si b), perioada de suspendare va fi de 2 ani.

Articolul 58

(1) Perioada de suspendare pentru incalcarea reglementarilor anti-doping, altele decat cele prevazute la art. 57, in cazul in care nu sunt incidente prevederile art. 65 si 67, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru incalcarea art. 2 alin. (2) lit. c) si e), perioada de suspendare este de 4 ani;
b) in cazul in care sportivul dovedeste ca neprezentarea pentru prelevarea de probe biologice a fost fara intentie, perioada de suspendare este de 2 ani.
(2) Pentru incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioada minima de un an, in functie de gradul de vinovatie a sportivului.
(3) Individualizarea sanctiunii suspendarii din activitatea sportiva cuprinsa intre un an si 2 ani nu se aplica sportivilor cu un istoric de modificare a informatiilor de localizare de ultim moment sau o conduita similara a sportivului care genereaza o suspiciune grava de incercare a evitarii procedurii de testare.
(4) Pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergand pana la suspendarea pe viata, raportat la gravitatea incalcarii.
(5) Incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), savarsite de catre o persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, cu implicarea unui sportiv minor, atunci cand aceasta nu implica o substanta specifica, se sanctioneaza direct cu suspendarea pe viata din activitatea sportiva.
(6) Pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. i), perioada de suspendare va fi de minimum 2 ani, mergand pana la 4 ani, in functie de gravitatea incalcarii.
(7) Pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), perioada de suspendare va fi de maximum 2 ani, cu posibilitatea reducerii la minimum un an, in functie de gradul de vinovatie a sportivului sau altei persoane.
(8) Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h), care pot constitui si incalcari ale unor alte reglementari legale in vigoare, este raportata autoritatilor profesionale si judiciare competente.

Articolul 59

Sanctiunea personalului asistent aplicata pentru incalcarile reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2) lit. g) si h) va fi mai mare decat sanctiunea aplicata sportivilor declarati pozitiv la controlul doping.

Articolul 60

(1) Perioada de suspendare incepe de la data emiterii deciziei finale de suspendare, in urma audierii sau daca se renunta la audiere, de la data de la care suspendarea este acceptata.
(2) In cazul intarzierii pronuntarii deciziei de suspendare, din motive neimputabile sportivului sau altei persoane, perioada de suspendare poate incepe la o data anterioara, cel mai devreme de la data recoltarii probei sau de la data la care deja a avut loc o alta incalcare a reglementarilor anti-doping.
(3) In conditiile in care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competitionale obtinute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate.
(4) In cazul in care sportivul sau o alta persoana recunoaste prompt incalcarea reglementarilor anti-doping, dupa ce Agentia a comunicat incalcarea, perioada de suspendare poate incepe de la data prelevarii probei sau de la data la care deja a avut loc o alta incalcare a reglementarilor anti-doping, alta decat cea prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. a).
(5) In cazul prevazut la alin. (4), sportivul sau alta persoana trebuie sa ramana suspendat/suspendata cel putin jumatate din perioada de suspendare, incepand cu data de la care acesta/aceasta a acceptat aplicarea sanctiunii, de la data emiterii deciziei comisiei de audiere, prin care s-a impus sanctionarea, sau de la data la care sanctiunea este astfel aplicata.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand perioada de suspendare a fost deja redusa, conform art. 67.
(7) Durata suspendarii provizorii se deduce din perioada de suspendare impusa printr-o decizie definitiva, in cazul in care suspendarea provizorie este aplicata si respectata.
(8) Sportivului sau persoanei care accepta in mod voluntar, in scris, suspendarea provizorie din partea unei organizatii anti-doping cu autoritate in gestionarea rezultatelor i se va deduce durata perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicata printr-o decizie definitiva.
(9) Perioada de timp dinainte de inceperea perioadei de suspendare provizorie sau suspendare voluntara nu se deduce din perioada de suspendare impusa printr-o decizie definitiva.
(10) In sporturile de echipa, in situatiile in care o suspendare este impusa cu privire la echipa, perioada de suspendare va incepe de la data deciziei definitive sau, daca s-a renuntat la audiere, cu data la care suspendarea a fost acceptata.

Articolul 61

(1) Pe parcursul perioadei de suspendare, sportivul sau alta persoana nu poate participa la nicio competitie sau activitate autorizata sau organizata de catre o organizatie semnatara a Codului.
(2) Sportivul sau o alta persoana, pe parcursul perioadei de suspendare, nu poate avea nicio calitate in cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului, nu poate avea niciun fel de raport contractual si nu poate face voluntariat pentru aceasta.
(3) Ca o exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), sportivul poate reveni doar pentru a se antrena sau pentru a utiliza dotarile, pe perioada mai scurta dintre:
a) ultimele doua luni ramase din perioada de suspendare;
b) ultimul sfert din perioada de suspendare.
(4) Pe perioada suspendarii, sportivul ramane disponibil pentru testare si are obligatia de a comunica informatii privind localizarea.
(5) Decizia cu privire la incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (2) este adoptata de organizatia anti-doping a carei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare.
(6) In situatia in care decizia adoptata potrivit alin. (5) stabileste ca s-a produs o incalcare a dispozitiilor alin. (1) si (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicata initial va incepe sa curga din nou de la data incalcarii interdictiei.
(7) Dispozitiile art. 58 alin. (6) sunt aplicabile si personalului asistent al sportivului care ajuta sportivul sa incalce interdictia de participare pe timpul perioadei de suspendare, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sanctiunea se aplica de organizatia anti-doping care are in jurisdictia sa personalul asistent al sportivului.
(8) Perioada de suspendare acordata in conditiile alin. (6) si (7) poate fi redusa in functie de gradul de vinovatie si de alte circumstante privitoare la caz.
(9) Pe perioada de suspendare se retrage, partial sau total, sprijinul financiar oferit de catre semnatari si organizatiile membre ale semnatarilor, cu exceptia incalcarilor anti-doping care implica o sanctiune redusa pentru substante specifice.
(10) Un sportiv sau alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendata pe o perioada mai mare de 4 ani, dupa scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani poate participa la competitii sportive locale, care nu se afla sub jurisdictia unui semnatar al Codului, doar daca acea competitie nu-l califica direct sau indirect in vederea participarii la un campionat national sau manifestare sportiva internationala.

Articolul 62

(1) Atunci cand mai mult de un membru al unei echipe sportive a incalcat sau este susceptibil de savarsirea uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in legatura cu o manifestare sportiva, echipa va fi supusa testelor-tinta stabilite pentru acea manifestare sportiva.
(2) In situatia in care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in perioada unei manifestari sportive, organizatorul competitiei, pe langa sanctiunea aplicata individual sportivilor implicati, va sanctiona echipa respectiva cu descalificarea si pierderea punctelor sau cu orice alte sanctiuni prevazute de reglementarile in vigoare.
(3) In privinta acelor discipline sportive care nu prevad existenta unor echipe, dar premierea se acorda acestora, descalificarea sau orice alta masura disciplinara luata impotriva echipei, cand unul sau mai multi membri ai acesteia au comis o incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementarile federatiei internationale respective.

 

Capitolul X Eliminarea, reducerea sau inghetarea perioadei de suspendare

Articolul 63

Daca un sportiv sau o alta persoana poate demonstra, intr-un caz particular, ca nu i se poate imputa vinovatia sau neglijenta, perioada de suspendare va fi eliminata.

Articolul 64

Reducerea perioadei de suspendare pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative se aplica in urmatoarele situatii:
a) pentru substanta specifica sau produse contaminate, pentru situatiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f);
b) in cazul in care sportivul sau o alta persoana dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu o substanta specifica sau produs contaminat, sanctiunea urmand a fi minimum o mustrare, mergand pana la 2 ani de suspendare din activitatea sportiva, in functie de gradul de vinovatie.

Articolul 65

(1) Lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative nu poate fi retinuta in raport cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. e), g), h) si i), sanctiunea stabilindu-se in functie de gradul de vinovatie.
(2) Pentru faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c), d) si j), in cazul lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative, perioada de suspendare poate fi redusa, dar nu va fi mai mica de jumatatea perioadei de suspendare aplicate.

Articolul 66

(1) In cazul in care un sportiv recunoaste din propria initiativa savarsirea faptei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), inainte de primirea invitatiei pentru prelevarea de probe, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii la momentul recunoasterii, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare altfel aplicata.
(2) In cazul in care un sportiv sau o persoana recunoaste din propria initiativa ca a savarsit o fapta prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. b)-h), inainte de primirea notificarii conform art. 39, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii in acel moment, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare astfel aplicata.

Articolul 67

(1) Daca sportivul sau alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului acorda sprijin substantial in descoperirea si/sau dovedirea unei incalcari prevazute la art. 2 alin. (2), savarsite de o alta persoana, Comisia de audiere poate, anterior emiterii unei decizii finale, supuse apelului, sau pe perioada in care poate fi formulat acesta, sa ii inghete nu mai mult de 3/4 din perioada altfel aplicabila, cu aprobarea Agentiei Mondiale Anti-Doping si a federatiei sportive internationale de specialitate.
(2) Daca sportivul sau alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului inceteaza cooperarea si furnizarea de sprijin substantial pe care s-a fundamentat initial inghetarea perioadei de suspendare, Comisia de audiere revoca masura inghetarii perioadei de suspendare.
(3) Masura prevazuta la alin. (2) va putea fi contestata in conformitate cu dispozitiile art. 73.

Articolul 68

(1) In vederea incurajarii sportivilor si a altor persoane sa acorde sprijin relevant Agentiei, la solicitarea acesteia, Agentia Mondiala Anti-Doping isi poate da acordul in orice etapa de gestionare a rezultatelor, inclusiv dupa o decizie finala contestata conform art. 73, cu privire la inghetarea unei perioade de suspendare sau la suspendarea unor alte consecinte impuse sportivului sau altei persoane care a comis sau este presupus a fi comis o incalcare a reglementarilor art. 2 alin. (2).
(2) In circumstante exceptionale, Agentia Mondiala Anti-Doping isi poate da acordul pentru inghetarea unei perioade de suspendare sau pentru suspendarea altor sanctiuni, pentru o perioada mai mare decat cea prevazuta la art. 67 alin. (1), pentru eliminarea perioadei de suspendare si/sau anularea masurii de retragere a premiilor in bani sau a masurii de aplicare a unor amenzi.
(3) Deciziile luate de Agentia Mondiala Anti-Doping, referitoare la dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2), nu pot fi apelate.

Articolul 69

(1) Daca Agentia ingheata o parte a unei sanctiuni altfel aplicabile, aceasta va remite o justificare scrisa a deciziei catre entitatile prevazute la art. 74 alin. (1), in conformitate cu dispozitiile art. 53.
(2) In circumstante exceptionale, Agentia Mondiala Anti-Doping poate autoriza Agentia sa incheie acorduri de confidentialitate care sa limiteze publicarea intelegerilor perfectate in vederea oferirii de sprijin substantial sau a informatiilor privind natura acestuia.

Articolul 70

(1) In situatia in care un sportiv sau o alta persoana din cadrul personalului asistent al sportivului dovedeste ca are dreptul la reducerea unei sanctiuni, fiindu-i incidente dispozitiile art. 63, 64, art. 65 alin. (2), art. 66 si art. 67 alin. (1), inainte de aplicarea reducerii sau inghetarii sanctiunii, perioada de suspendare aplicabila va fi determinata conform art. 57, 58, 63 si 64.
(2) Perioada de suspendare poate fi redusa sau inghetata, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabila.

Articolul 71

Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendari, pe o perioada de 4 ani, pentru incalcarea reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si c), daca admite imediat incalcarea reglementarilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pana la un maximum de 2 ani, in functie de gradul de vinovatie, cu incuviintarea Agentiei Mondiale Anti-Doping.

 

Capitolul XI Reglementari pentru cazurile de incalcari repetate

Articolul 72

(1) Perioada de suspendare in cazul comiterii unei a doua incalcari a reglementarilor anti-doping va fi cea mai lunga perioada dintre urmatoarele:
a) 6 luni;
b) jumatate din perioada impusa pentru prima incalcare, fara a se lua in calcul situatiile prevazute la art. 66, art. 67 alin. (1), art. 68 si 70;
c) dublul perioadei de suspendare aplicabile pentru a doua incalcare, ca si cum ar fi o prima incalcare;
d) perioada de suspendare stabilita conform alin. (1) poate fi redusa prin aplicarea art. 68.
(2) O a treia incalcare a reglementarilor anti-doping va determina intotdeauna suspendarea pe viata, cu exceptia situatiilor in care se face aplicarea art. 2 alin. (2) lit. d), art. 63 si 64, cand suspendarea va fi de 8 ani.
(3) In cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 57-59, o noua incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2) va fi luata in considerare de Agentie in vederea aplicarii de sanctiuni numai daca sportivul sau o alta persoana din randul personalului asistent al acestuia a savarsit aceasta noua incalcare dupa ce a fost instiintat de prima.
(4) Daca Agentia nu poate stabili acest lucru, atat prima, cat si cea de-a doua incalcare vor fi considerate ca fiind una singura si se va aplica sanctiunea cea mai grava.
(5) In situatia in care, dupa luarea unei decizii in cazul unei prime incalcari a reglementarilor anti-doping, Agentia descopera o noua incalcare a reglementarilor anti-doping de catre sportiv sau alta persoana din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc inainte de instiintarea despre prima incalcare, Comisia de audiere va aplica o sanctiune suplimentara, pe baza sanctiunii care ar fi putut fi aplicata daca cele doua incalcari ar fi fost judecate in acelasi timp.
(6) Sportivul va fi descalificat la toate competitiile desfasurate, incepand cu data primei incalcari, rezultatele obtinute de catre sportiv in competitii fiind invalidate.
(7) O incalcare a unei reglementari anti-doping pentru care sportivul sau o alta persoana poate dovedi lipsa vinovatiei sau neglijentei nu va constitui o incalcare a prevederilor prezentului articol.
(8) Incalcarile reglementarilor anti-doping trebuie sa aiba loc pe o perioada de 10 ani pentru a fi considerate incalcari multiple.

 

Capitolul XII Apeluri

Articolul 73

Pot fi contestate urmatoarele decizii:
a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, referitoare la incalcarile dispozitiilor art. 2;
b) deciziile luate potrivit dispozitiilor art. 61 alin. (5), (6) si (8);
c) decizia Agentiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o incalcare a reglementarilor anti-doping, conform art. 36 alin. (4) si (8);
d) decizia de a nu actiona in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping, dupa o investigatie conform art. 39;
e) decizia de suspendare provizorie dispusa, conform art. 50 alin. (1);
f) deciziile Comisiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic, in conformitate cu art. 21;
g) decizia Agentiei Mondiale Anti-Doping de a nu acorda o scutire de la obligativitatea impusa unui sportiv de a-si anunta revenirea in activitatea competitionala cu 6 luni in prealabil;
h) decizia Agentiei Mondiale Anti-Doping de a desemna raspunderea privind gestionarea rezultatelor, in cazul aparitiei unei dispute intre Agentie si alta organizatie anti-doping;
i) decizia de a nu impune o suspendare provizorie, ca rezultat al unei audieri provizorii sau urmare a faptului ca Agentia nu s-a conformat prevederilor art. 50 alin. (2);
j) decizia emisa in conformitate cu prevederile art. 67;
k) decizia Agentiei de a nu recunoaste o decizie adoptata de o alta organizatie, conform prevederilor art. 31 alin. (5);
l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionarii cazurilor de incalcari ale reglementarilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a intervenirii prescriptiei.

Articolul 74

(1) Deciziile prevazute la art. 73 lit. a)-g) si i)-l), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive nationale sau care implica sportivi de nivel national, pot fi contestate la Comisia de apel, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
a) sportivii de nivel national sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul sau cealalta parte in legatura cu care s-a luat decizia contestata;
c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu al persoanei/sportivului;
e) Agentia;
f) Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Deciziile prevazute la art. 73 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumita in continuare CAS, in termen de 7 zile de la data comunicarii, numai de catre organizatiile anti-doping intre care s-a ivit disputa cu privire la raspunderea privind gestionarea rezultatelor testarii doping.
(3) Deciziile prevazute la art. 73 lit. i) pot fi contestate la CAS, de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.
(4) Organizatiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. b)-f), pot solicita, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet in baza caruia s-a emis decizia.

Articolul 75

(1) Procedura solutionarii contestatiilor prevazute la art. 73 are loc in cadrul Comisiei de apel, cu respectarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la o audiere in timp util, corecta, impartiala si independenta;
b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala sa;
c) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata in timp rezonabil.
(2) Deciziile prevazute la art. 73 lit. a)-h) si j)-k) pot fi contestate de Agentia Mondiala Anti-Doping direct la CAS, aceasta nefiind obligata sa parcurga caile de atac din jurisdictia Agentiei, CAS judecand cauza sub toate aspectele.

Articolul 76

(1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entitatile prevazute la art. 74 alin. (1) lit. c) si f), in termen de 21 de zile de la data comunicarii.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate contesta deciziile Comisiei de apel la CAS in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.

Articolul 77

(1) Deciziile Comisiei de audiere, prevazute la art. 73 lit. a)-g) si i)-l), luate in legatura cu sportivul de nivel international sau alta persoana, pot fi contestate exclusiv la CAS, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre:
a) sportivul de nivel international sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul;
c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu al persoanei/sportivului;
e) Agentia.
(2) Agentia Mondiala Anti-Doping poate face apel impotriva deciziilor prevazute la alin. (1) exclusiv la CAS, in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.

Articolul 78

Deciziile prevazute la art. 73 lit. e) pot fi contestate direct la CAS numai de catre sportivii de nivel international impotriva carora a fost impusa sanctiunea de suspendare provizorie.

Articolul 79

(1) In situatia in care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, in cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie in termenul prevazut la art. 47 alin. (3), Agentia Mondiala Anti-Doping poate face contestatie la CAS.
(2) In situatia in care CAS stabileste ca a fost savarsita o incalcare a reglementarilor anti-doping si ca Agentia Mondiala Anti-Doping a actionat corect in a alege sa faca contestatie, cheltuielile efectuate de catre Agentia Mondiala Anti-Doping in solutionarea contestatiei vor fi suportate de catre Agentie.

Articolul 80

Deciziile contestate isi pastreaza efectele pe durata desfasurarii procedurii de apel, cu exceptia situatiei in care Comisia de apel, respectiv CAS decide suspendarea acestora.

Articolul 81

Agentia va comunica decizia primita de la Comisia de apel sportivului sau altei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului sau oricarei organizatii care ar fi avut dreptul sa faca apel.

Articolul 82

Comisia de apel solutioneaza cauza sub toate aspectele si nu se limiteaza la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanta.

Articolul 83

(1) Atunci cand Agentia Mondiala Anti-Doping are dreptul de a contesta si nicio alta parte nu a formulat contestatie impotriva deciziilor prevazute la art. 73 lit. a)-d), f)-h) si i)-l) in cadrul procedurii organizatiei anti-doping potrivit art. 74 alin. (1), Agentia Mondiala Anti-Doping poate face apel impotriva unei astfel de decizii direct la CAS.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de catre Agentia Mondiala Anti-Doping la Comisia de apel.

Capitolul XIII Obligatiile structurilor sportive nationale si ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman

Articolul 84

(1) Federatiile sportive nationale au obligatia de asi modifica si completa statutele si regulamentele in concordanta cu dispozitiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementarile federatiilor sportive internationale si cu normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
(2) Federatiile sportive nationale, cluburile, ligile profesioniste sau Federatia Sportului Scolar si Universitar au obligatia de a suporta costurile analizelor de laborator in cazul unui rezultat pozitiv.

Articolul 85

(1) Federatiile sportive nationale, precum si orice alt organizator al unei competitii au obligatia de a desemna o persoana care sa asigure:
a) spatiul necesar pentru organizarea statiei de control doping potrivit art. 33 alin. (2);
b) hidratarea sportivilor in statia de control doping, potrivit Standardului international pentru testare si investigatii.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), in cazul competitiilor organizate pentru sporturile de echipa ce se desfasoara pe parcursul mai multor etape, obligatia prevazuta la alin. (1) revine cluburilor sportive gazda.

Articolul 86

(1) Federatiile sportive nationale sunt obligate sa comunice Agentiei, in termenul stabilit de aceasta, informatii detaliate privind calendarul sportiv intern si international, precum si planurile de pregatire a echipelor si sportivilor lor, cu precizarea exacta a locurilor si orelor de desfasurare, precum si lista cu sportivii de nivel national/international desemnati de Agentie si adresele acestora.
(2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a comunica Agentiei, cu cel putin 5 zile inainte, orice modificare intervenita in calendarul sportiv sau in planul de pregatire.
(3) Federatiile sportive nationale, cluburile, ligile, Federatia Sportului Scolar si Universitar si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia de a desemna o persoana responsabila cu activitatea anti-doping.

Articolul 87

Cluburile sportive, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia sa respecte prevederile art. 84 si 86.

Articolul 88

(1) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si a prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si ligile profesioniste au obligatia sa isi prevada in bugetul anual sume destinate testarii doping a sportivilor, precum si educarii acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
(3) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive, ligile profesioniste si personalul asistent al sportivilor au obligatia sa desfasoare programe de educatie anti-doping.

Articolul 89

(1) Punerea in aplicare a sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federatiilor, cluburilor sau ligilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si ale reglementarilor internationale in vigoare.
(2) Neindeplinirea de catre federatii, cluburi, ligi sau Federatia Sportului Scolar si Universitar a obligatiilor prevazute la alin. (1), cu exceptia situatiei prevazute la art. 90 alin. (1), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.

Articolul 90

(1) Introducerea sportivilor aflati in perioada de suspendare in competitii sau manifestari sportive de catre federatii sportive nationale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum si retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.
(2) Desemnarea pentru a fi supusa testarii doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.

Articolul 91

(1) Cluburile sportive si ligile profesioniste in cadrul carora au fost sanctionate persoane pentru dopaj se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 48 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 85 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(4) Nerespectarea de catre sportivii sau membrii personalului asistent suspendati a prevederilor art. 61 alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(5) Nerespectarea prevederilor art. 86 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(6) Determinarea, prin orice mijloace, de catre o persoana care are autoritate asupra sportivului, la consumul de substante interzise, in vederea sporirii capacitatii de performanta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(7) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie, potrivit legii, infractiune, incalcarea reglementarilor anti-doping de catre personalul asistent al sportivilor si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 6.000 lei.
(8) Daca fapta prevazuta la alin. (7) a fost savarsita de personalul asistent al unui sportiv minor, se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 3.000 lei la 9.000 lei.
(9) Sportivul care a incalcat reglementarile anti-doping, in cazul aplicarii sanctiunii maxime pentru fapta savarsita, conform prezentei legi, va fi sanctionat cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, in functie de perioada de suspendare aplicata.
(10) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei.

Articolul 92

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 si 91, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 si 91 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile aplicate in baza prezentei legi vor fi incasate de Agentie, iar sumele vor fi utilizate pentru prevenirea si combaterea dopajului in sport.
(4) Alocarea sumelor prevazute la alin. (3) va fi reglementata prin hotarare a Guvernului.

Articolul 93

In cazul in care substantele descoperite pe parcursul controlului doping intra si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, cu modificarile ulterioare, Agentia are obligatia de a instiinta Agentia Nationala Antidrog si organele de urmarire penala.

Titlul III Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 94

(1) Pentru informarea si educarea personalului implicat in activitatile sportive, toate institutiile de invatamant superior de educatie fizica si sport din tara si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor introduc in programele de invatamant cursuri de prezentare a reglementarilor nationale si internationale anti-doping, precum si Strategia nationala anti-doping.
(2) Institutiile de invatamant vor introduce in programa extracurriculara activitati de educare si informare anti-doping.
(3) Toti furnizorii de formare profesionala pentru instructori sportivi au obligatia de a introduce in standardul ocupational cursuri de educatie anti-doping.

Articolul 95

(1) Membrii comisiilor prevazute la art. 14 alin. (1), ofiterii de control doping, personalul Agentiei imputernicit sa efectueze testari doping si personalul Laboratorului de control doping nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin acestora.
(2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva membrilor comisiilor prevazute la art. 14 alin. (1) se suporta de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii in cadrul comisiilor, urmand sa fie recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.

Articolul 96

Conducerea Agentiei si personalul implicat in controlul doping vor avea acces la toate manifestarile sportive pe baza de legitimatie, ale carei model si continut*) se stabilesc prin normele metodologice de organizare si desfasurare a controlului doping. Nota

──────────

*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 54/2007 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control utilizate de persoanele cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007.

──────────

Articolul 97

(1) Personalul Agentiei si ofiterii de control doping poarta uniforme de serviciu cu insemne specifice.
(2) Modelul, insemnele specifice, modul de acordare si portul uniformei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
(3) Finantarea cheltuielilor privind achizitionarea uniformelor de serviciu se realizeaza din fondurile prevazute in bugetul Agentiei cu aceasta destinatie.

Articolul 98

Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in anexele la bugetul aprobat acestei institutii, respectiv in anexele privind cheltuielile cu salariile si numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, precum si in bugetele institutiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.

Articolul 99

In cuprinsul actelor normative in vigoare care cuprind referiri la Agentia Nationala Antidoping, urmatoarele denumiri se inlocuiesc astfel:
a) Agentia Nationala Antidoping cu Agentia Nationala Anti-Doping;
b) Agentia Mondiala Antidoping cu Agentia Mondiala Anti-Doping;
c) Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping.

Articolul 100

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului*), se vor aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping. Nota

──────────

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.522/2006 pentru aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

──────────

Articolul 101

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 552/2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004.

Articolul 102

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping si se vor interpreta conform acestuia.

Articolul 103

Ordinea rambursarii sumelor legate de hotararile CAS si a premiilor in bani retrase va fi urmatoarea:
a) plata sumelor acordate prin hotararile CAS;
b) realocarea in beneficiul altor sportivi a premiilor in bani retrase, daca se prevede astfel in regulamentul federatiei internationale de specialitate;
c) rambursarea costurilor suportate de organizatia anti-doping care a efectuat gestionarea rezultatelor in cazul respectiv.
NOTE
1. Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 128/2014, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 227/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 128/2014:
„Art. II. – (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligatia sa amenajeze statii de control doping, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.
Art. III. – Perioada de suspendare, in cazul comiterii unei a doua incalcari a reglementarilor anti-doping, cand prima incalcare a fost sanctionata inainte de 1 ianuarie 2015, va fi stabilita potrivit art. 48 alin. (1)***) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, iar cu privire la art. 48 alin. (1) lit. c)****) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va lua in considerare sanctiunea aplicabila conform prevederilor prezentei legi.” Nota

──────────

**) Art. 25 alin. (1) a devenit, in forma republicabila a Legii nr. 227/2006, art. 33 alin. (1).

***) Art. 48 alin. (1) a devenit, in forma republicabila a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1).

****) Art. 48 alin. (1) lit. c) a devenit, in forma republicabila a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1) lit. c).

──────────
2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 243/2015, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 227/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 243/2015:
„Art. II. – In tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma «Directia cercetare si laborator control doping» se inlocuieste cu sintagma «Laboratorul de control doping». In tot cuprinsul actului normativ, cuvantul «antidoping» se va inlocui cu «anti-doping».”